torsdag den 10. december 2009

Referat fra generalforsamling 2009

Se referat fra generalforsamlingen 2009

Administrator Carsten Kirstein


Advokatfirmaet Carsten Kirstein
Adelgade 15, 5.sal
1304 Kbh K
 


Daglig administrator er Vibeke Nøhr, som træffes tirsdag og fredag 10.00-16.00 på tlf. 33 12 22 33.
vn@advokatkirstein.dk


  

fredag den 20. november 2009

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. november 2009

Tilstede:
Jytte Dayan, Kirsten Nehrhaupt, Pernille Olsen, Mirjam Bastian, Tom Andersen, Esben Solnørdal, Peter Sørensen, Rikke Erichsen.

Fraværende:
Eva Andersen, Lis Olander, Ole Olsen, Jacob Kofoed, Christina Buchholt Rud.


Referat fra forrige bestyrelsesmøde godkendes og underskrives

Nyt fra driftsudvalget
 • Anvendelse af affaldscontainer: Lis har sendt udkast til opslag vedr. anvendelse til T2.
 • Det varme vand: Reguleringen af det varme vand fungerer stadig ikke. BBB har udskiftet nogle rør og undersøgt diverse, men har ikke meldt tilbage siden dette. De skal kontaktes igen.
 • Viceværtaftalen: Denne er ikke på plads endnu. T2 er enige i, at der i aftalen skal stå ”brønde i gården”, men det skal undersøges hvor mange brønde der er tale om.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
 • Det forestående møde med Hoffman vil vise, hvad de går med til og forhåbentlig vil der være nyt herom til næste bestyrelsesmøde. Der kan evt. blive tale om at afholde en generalforsamling, fx hvis Hoffmann afviser at indgå forlig, så skal en generalforsamling beslutte, hvordan vi skal forholde os.
 • Fælleslokalet: Lis har fået et tilbud på gulvet og har sendt dette videre til forsikringsselskabet, som endnu ikke givet tilsagn på at dække.
Referat: Rikke

torsdag den 15. oktober 2009

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6.oktober 2009

Tilstede:
Jytte Dayan, Eva Andersen, Kirsten Nehrhaupt, Ole Olsen, Rikke Erichsen, Peter Sørensen.

Fraværende:
Tom Andersen, Lis Olander, Jacob Kofoed, Pernille Olsen, Mirjam Bastian, Christina Buchholt Rud, Esben Solnørdal.


Referat fra forrige bestyrelsesmøde godkendes og underskrives
Punktet udskydes, da referenten ikke er til stede.

Nyt fra driftsudvalget

 • Opslag om anvendelse af containere: Lis, som skal lave opslaget, er fraværende.
 • BBB (VVS- og entrepenørfirma) får udleveret en nøgle, så de komme ind og regulere det varme vand.
 • Vi indgår en viceværtaftale med T2 vedr. tilsyn af varmecentral, påfyldning af vand, udslamning af varmtvandsbeholder samt tilsyn af skaktanlæg (brøndene i gården). Rengøringsagenterne udfører opgaverne.

Nyt fra vedligeholdelsesudvalget

 • Vedligeholdelsesudvalget har modtaget listen fra Eibye & Holmsgaard over de mangler, som skal ekspederes videre til Hoffmann. Jytte sender listen af sted.

Behandling af ansøgning om fremleje

 • Bestyrelsen har ikke imødekommet Per Steenstrups ansøgning om fremleje.
 • Bestyrelsen har imødekommet Chris Mottes ansøgning om fremleje, idet han flytter til udlandet. Fremlejeperioden er begrænset til 2 år.

Nyt om fælleslokalet/forsikringssagen

 • På fællesmødet ml. T1 og T2 blev det besluttet, at der sammen med nøglen skal udleveres ordensregler for fælleslokalet til alle der lejer det.
 • Det blev ligeledes besluttet, at i tilfælde af klager over lejere af fælleslokalet skal der kunne gives karantæne i op til to år.
 • Gulvet: Lis kontakter to gulvmænd/malere og indhenter tilbud på lægning af linoleum og maling af gulvet samt maling af væggene. Gulvet SKAL laves, uanset forsikringssagens udfald.
 • På spørgsmålet om bestyrelsen kan beslutte at lejeafgiften skal forhøjes eller om denne beslutning tages på generalforsamling, er konklusionen, at det er bestyrelsen suveræne beslutning fastsætte prisen. Prisen bliver dermed sat til 400 kr. hvilket træder i kraft pr. 1. januar 2010, såfremt T2 er enige heri.

Opfølgning på udestående punkter

 • Revisorskifte: Vi skifter fra Deloitte til Ernst & Young, idet vi i bestyrelsen ikke kan acceptere Deloittes regnskabspraksis. Vi har fået tilbud fra Ernst & Young på 16.000 excl. moms. (Deloittes pris er 24.000 excl. moms).
 • Klager over støj fra fælleslokalet: Bestyrelsen har modtaget klager over tre afholdte fester, og der vil blive udstedt karantæne til én lejer af fælleslokalet og advarsler til to lejere. Vi henstiller til, at man tager hensyn til sine naboer, når man holder fest.
 • Materiale vedr. Cityringen: Kirsten har materialet og sørger for at lægge de modtagne rettelsesblade ind.

Eventuelt
Cykelstativer på Amerikavej: Vi har fået svar fra kommunen og der vil ikke blive opsat cykelstativer på Amerikavej ud for nr. 12-16.

Referat: Rikke Erichsen
Næste bestyrelsesmøde: D. 3. november kl. 19.00 i fælleslokalet.


Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. september 2009

Til stede: Jytte, Ole, Esben, Pernille, Kirsten, Lis, Tom, Christina,

Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 4. august 2009 blev godkendt og underskrevet.

 • Der er netop foretaget udskiftning af cylindere i hoveddøre – både til gården og til gaden. Endelig regning foreligger endnu ikke, men vi regner med i omegnen af 500 kr. pr. Cylinder (der er udskiftet ca. 11)
 • Omlægning af kloakrør – vi afventer korrekt regning.
 • Udskiftning af vandmåler/ventiler – er bragt i orden
 • Opslag om, hvordan vi skal anvende containerne – udsættes til næste møde
 • Hvem overtager vedligeholdelsesaftalen på de installerede mobilsuganlæg efter R98? Kirsten har talt med kommunen som oplyser at det er R98's ansvar at finde afløser , og at vi automatisk får besked om hvem der overtager efter 01.01.2010.
 • Vedligeholdelsesrapporten: Der holdes møde i udvalget i aften efter bestyrelsesmødet, hvor udvalget beslutter hvilke prissatte punkter fra vedligeholdelsesrapporten der skal ”anmeldes” overfor Hoffmann. Punktet Udsættes til næste møde.
 • Behandling af ansøgning fra Per Steenstrup om fremleje af lejligheden Amerikavej 24, st. tv. Afventer nærmere undersøgelse af de konkrete forhold.
 • Behandling af (og evt. underskrivelse af) fuldmagt til det fælles gårdanlæg i Amerika-Kareen – fælles porte i norddelen af gården. Principiel enighed hos bestyrelsen i T1 om at det vil være fint med port nøgle der giver adgang til samtlige af gårdanlæggets porte. Det skal understreges at denne nøgle ikke vil give adgang til opgangene. Vedrørende nøgler til p-kælderen, forholder det sig pt. sådan at beboere fra T2 som anvender p-kælder har adgang gennem opgang 24. Dette anser bestyrelsen for uhensigtsmæssigt, og der må for disse beboere være adgang gennem gården istedet.
 • Cityringen i København og på Frederiksberg: Det omfattende materiale som foreligger i to kopier, vil før næste møde gå rundt til bestyrelsens medlemmer, således bliver diskussion af indholdet et punkt på næste bestyrelsesmøde.
 • Klage over festafholdelse lørdag den 8. august 2009. Det diskuteres om reglerne for brug skal strammes op, men der er enighed om at formuleringen faktisk er utvetydig mht. hvornår der skal være ro. Således får beboeren der har overtrådt reglerne en skriftlig advarsel samt karantæne i 2 år.
 • Nyt om forsikringssagen? Stadig uafklaret, Lis tager kontakt til Jane eller Eva.
 • Vedr. hjemmesiden: Rikke har fået fat i Erik og begynder at kigge på domæne.
 • Administratorskifte til advokat Karsten Kirstein sker pr. 01.01.2010 – af praktiske grunde.
 • Kirsten ønsker at indhente alternativt tilbud på ny revisor – og får accept til at gå videre med dette.
 • Emnet omkring fremleje af lejligheder diskuteres igen. Der er blandt medlemmerne ikke enighed om hvorvidt der skal åbnes op for fremtidig fremleje mulighed. Nogle mener at vi skal vente med at tage stilling til vedtægtsændringer til vi har en konkret situation, hvor beboere ikke kan betale deres husleje. Andre mener at vi i lighed med T2 skal åbne for en midlertidig løsning under finanskrisen. Foreløbig afventer vi udviklingen.
 • Vedr. Gårdudvalget. Af tidligere referat fremgår det, at planen var, at de to gårdudvalg fra T1 og T2 skulle holde fælles planlægningsmøde, og komme med forslag til fremtidige gårdprojekter som så efterfølgende skulle tages op ved de fælles møder ml. T1 og T2. Medlemmer af gårdudvalget anser dette for uhensigtsmæssigt spild af tid, da gårdudvalgene i sig selv, ikke er hverken beslutningsdygtige eller har budgetrammerne. Således ønsker man at afvente til et fælles gårdudvalg er på plads. Ligeledes ønsker man sig at budgetrammer på forhånd er kendte og at gårdudvalget i fremtiden gøres beslutningsdygtigt. Dette tages op ved senere bestyrelsesmøde.

Referat: Christina

Orienteringer fra københavns E og youSee

Sofie (Kuben) har sendt følgende orienteringer fra københavns E og youSee til bestyrelsen:

tirsdag den 22. september 2009

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. august 2009

Tilstede:
Jytte Dayan, Eva Andersen, Kirsten Nehrhaupt, Lis Olander, Esben Solnørdal, Rikke Erichsen,

Fraværende:
Ole Olsen, Tom Andersen, Jacob Kofoed, Pernille Olsen, Mirjam Bastian, Christina Buchholt Rud.

1) Referat fra forrige bestyrelsesmøde godkendes og underskrives

2) Nyt fra driftsudvalget


 • Græsset i fortovet ud for Amerikavej 12, 14 og 16 fjernes med brænder d. 5. august.
 • Rotter: Der er observeret rotter i gården og skadedyrsbekæmpelsen er tilkaldt. Husk at holde dørene ind til opgangene lukkede og undgå madrester i gården og i containerne.
 • Omlægning af kloakrør: Der har stået kloakvand op i stueetagen i nr. 24. Røret er nu renset. Problemet er at der er for mange knæk på røret og samtidig manglende fald. Vi undersøger, om det er nødvendigt med en omlægning af kloakrørene.
 • Udskiftning af vandmåler/ventiler: Ventilerne bliver udskiftet.
 • Opslag om anvendelse af containere: Lis har ikke nået at få lavet dette opslag.
  Tilbud på vedligeholdelse fra R98: Vi har ikke fået et tilbud. R98 lukker, så vi skal have fundet ud af, hvem der skal overtage opgaven. Kirsten vil kontakte Teknisk Forvaltning.

3) Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
Vedligeholdelsesudvalget har modtaget en liste over (prissatte) mangler, som vi vil forsøge at holde Hoffmann ansvarlige for. Der holdes møde i vedligeholdelseudvalget om dette snarest.


4) Nyt om fælleslokalet/forsikringssagen
 • Vi får svar vedr. forsikringssagen om vandskaden på gulvet d. 14. august.
 • Lejeafgift: T2 vil gerne hæve lejeafgiften til 400 kr. Vi tilslutter os dette.

5) Opfølgning på udestående punkter
Hjemmeside: Foreningsjemmesiden er undervejs og kommer forhåbentlig op at køre i september. Alle vil modtage informationer om sidens adresse osv.

Referat: Rikke Erichsen
Næste bestyrelsesmøde: D. 1. september kl. 19.00 i fælleslokalet.

mandag den 24. august 2009

Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. juli 2009

Tilstede:
Jytte Dayan, Lis Olander, Ole Olsen, Rikke Erichsen

Fraværende:
Kirsten Nehrhaupt, Eva Andersen, Pernille Olsen, Esben Solnørdal, Mirjam Bastian, Tom Andersen, Jacob Kofoed, Christina Buchholt Rud

1) Referat fra forrige bestyrelsesmøde godkendes og underskrives

 • Punktet udskydes, da Kirsten som har udarbejdet referatet ikke er til stede.

3) Nyt fra driftsudvalget

 • Der er problemer med låse i dørene ud til gården. Det hjælper ikke at smøre. Vi skal have nogen til at kigge på det og evt. udskifte cylindrene.
 • Driftsudvalget vil undersøge, om vores rengøringsfirma kan fjerne græs mellem fortovsfliserne ud for Amerikavej 12-14-16.
 • Der er problemer med vandtemperaturen, som skifter ml. varmt og koldt og indimellem kan blive meget varmt. Jytte vil tale med Peter om dette.
 • Containersituationen: Lis vil lave et opslag om, hvordan vi skal anvende containerne.
  Tilbud på vedligeholdelse fra R98? Punktet udgår, idet Kirsten ikke er til stede.

2) Nyt fra vedligeholdelsesplanudvalget

 • Vedligeholdelsesudvalget har holdt møde d. 29/6. Referat fra mødet er under udarbejdelse. Dette referat vil indeholde en prioritering over de ting, der skal laves. Nogle af de ting, der er prioriteret højst: Resten af taget, lys i elevatoren, udskiftning af nøglecylindre samt evt. rensning af udluftningskanaler.
 • Efter ferien vil der blive holdt et møde med Hoffmann om udeståender.

3) Nyt fra gårdudvalget

 • Gårdudvalget har rykket Politiet for afhentning af cykler.
 • Det fælles gårdudvalg i T1 og T2 vil mødes igen for at afstemme holdninger inden 28. september, hvor der skal holdes et større fællesmøde vedr. det nye fælles gårdanlæg.
 • Bedene er blevet luget og hækkene er klippet i gården. Ligeledes er bedene på Trøjborggade blevet ordnet.

  4) Opfølgning på udestående punkter
 • Foreningshjemmeside: Rikke har lavet forslag til en hjemmeside i form af en weblog, som kan placeres på foreningens eget domæne. Vi går videre med dette og kan få forhåbentlig få den op at køre snarest.
 • Ny administrator: Kuben opsiges til næste d. 1. Vi har 3 måneders opsigelse, så skiftet træder i kraft d. 1. november. Ny administrator bliver Advokat Carsten Kirstein.
 • Orientering fra mødet ml. T1 og T2 d. 22. juni: Referat fra mødet ml. foreningerne følger.

5) Eventuelt

 • Mange nye børn og dermed nye barnevogne: Dette er især et problem i nr. 14 hvor der ikke er plads til barnevogne under trappen. Bestyrelsen vil forsøge at finde løsninger, så der kan tilbydes pladser til nogle af barnevognene.

Referat: Rikke Erichsen
Næste bestyrelsesmøde: D. 4. august kl. 19.00 i fælleslokalet

fredag den 22. maj 2009

Årsberetning 2008

Årsrapport for budgetåret 2008:

Så gik der endnu et år og det blev igen tid til at afholde den ordinære generalforsamling.

Den på den seneste generalforsamlingen den 10. april 2008 valgte bestyrelse med suppleanter og medhjælpere har "holdt sammen" hele året og der har - som i de foregående år - været spændende opgaver nok at tage fat på .

Desværre har vi, siden sidste generalforsamling, mærket finanskrisen på salget af andele og bestyrelsen har arbejdet hårdt på at fastholde eller hvis muligt, nedsætte vores boligydelse og det er faktisk ved hårdt arbejde lykkedes, se nedenfor.

Bestyrelsen har fået ejendommen lovpligtigt energimærket og kigger nu længere ud i fremtiden og er derfor i gang med at udarbejde en vedligeholdelsesplan for vores ejendom, så den kan holde i mange mange år endnu

Et kort referat af de højest prioriterede arbejdsopgaver fremgår nedenfor og herudover henviser bestyrelsen til de månedlige referater, der opsættes på opslagstavlerne i opgangene.

5-årsgennemgang med Hoffmann

Som det fremgik af sidste års beretning var bestyrelsen optimistisk og troede/håbede at Hoffmann ville udbedre de sidste udvendige mangler i løbet af foråret 2008. Dette holdt desværre ikke og vi har stadig få udeståender med Hoffmann, men efterhjælpsarbejdet pågår og vi håber nu, at en endelig afslutning kan ske i løbet af foråret 2009. Det drejer sig om vandindsivning i parkeringskælderen, som vi p.t. stadig ikke er helt tilfreds med udbedringen af.

Rørskadesagen

Nu skulle det meget gerne være slut med vandskader, for rørskadesagen blev planmæssigt afsluttet med udgangen af 2008 og det er bestyrelsens indtryk, at projektet er forløbet til de fleste andelshaveres tilfredshed, da entreprenørfirmaet (Eibye & Holmsgaard) har været gode til at orientere beboerne og til at overholde den opstillede tidsplan.

Vi finansierede byggesagen via vores indestående i Kuben, derfor var det ikke nødvendigt at optage et decideret byggelån. Vi var dog nødsaget til at optage en kassekredit i juli for ikke at have underskud på vores drift, indtil vi fik vores penge tilbage fra byggeskadefonden. Denne kredit kører stadig. Da sagen blev afsluttet i Byggeskadefonden, fik vi 1.900.000 kr retur, disse penge blev indsat på en højrentekonto, hvor de er låst frem til april 2009.

Energimærkning

Mylliin Energi Consult ApS & Varmekonsulenterne ApS stod for energimærkningen af vores ejendom

Vores ejendom fik et B, hvilket er det næstbedste, konsulenten kom med nogle få forbedringsforslag, men måtte konkludere at selv hvis vi foretog de foreslåede forbedringer ville vores mærke stadig være et B. Det blev samtidig konkluderet at ejendommens varmeforbrug er i overensstemmelse med det forventede for en ejendom som denne. Samt at bygningen fremstår som en god og sund bygningsmasse.

Konsulenten gennemgik desuden nogle af de lejligheder der har haft vandskader og kunne konkludere at ingen af lejlighederne har fugtproblemer. Han gjorde dog opmærksom på at det er vigtigt at sørge for god udluftning i lejlighederne, dette kan bla. gøres ved at ventilationerne i vinduerne altid er åbne.

Hvis du vil se hele energimærket kan det rekvireres hos: nehrhaupt@privat.dk

Vedligeholdelsesplan

Bestyrelsen har i februar 2009 indgået en aftale med Ejby & Holmsgaard om at få udarbejdet en tilstandsrapport for ejendommen samt et 10 års vedligeholdelsesbudget. Årsagen til dette er at vi vil sikre os at vi vedligeholder vores ejendom på den bedst mulige vis, således at vi sørger for at vores ejendom ikke forfalder. Vi har desuden i vores budget for de næste år afsat 280.000 kr. til vedligeholdelse, for at sikre at vi har penge til de nødvendige arbejder.

Lånomlægning

Efter den sidste ekstraordinære generalforsamling sidste år, fik vi endelig foretaget vores lånomlægning, med det resultat at vi kunne nedsætte vores boligafgift med 10 %. Det har også resulteret i at vi endelig har penge til at foretage den nødvendige løbende vedligeholdelse.

Vi var meget heldige at vi fik lukket vores omlægning før finanskrisen startede, for der ville nok ikke være så nemt at få lavet denne løsning i 2007. Men vi fik opkøbt vores obligationer og fik lukket et Cibor6 lån på ca. 53 mill. og et banklån på ca. 20 mill. og det betyder at vi betaler ca. 5 % i fast rente både på vores realkreditlån og på vores banklån, idet vi har indgået en rentesikring med banken. Hvis foreningen ønsker det kan der dog afdrages på gælden, for at nedbringe vores renteudgifter.

Hvis vi ikke havde foretaget denne omlægning ville vores boligafgift stige hvert år med det som støtten falder pr. år.

Efter vi havde afsluttet lån omlægningen, søgte og fik jeg arbejde i Nordea’s afdeling for Boligforeninger, hvor jeg nu rådgiver andelsboligforeninger og ejerforeninger i bla. lånomlægning. Jeg informerede Jytte Dayan om dette da jeg søgte jobbet – Kirsten Nehrhaupt.

Adlex-løsning

Flere andelshavere modtog i november et brev fra advokatfirmaet Adlex. I brevet informerede de om at de havde fundet en løsning som gør det muligt for andelshaverne at få rentefradrag for foreningens gæld. Dette gøres ved at foreningens gæld lægges ud på de enkelte andelshavere ved at opskrive andelsindskuddet med andelens del af foreningens gæld.

Eftersom der er stor uenighed om hvilke konsekvenser dette kan have for foreningen har vi valgt at afvente indtil vi er sikre på at foreningen ikke løber en risiko.

Hvis det på et tidspunkt viser sig, at der ingen risiko er for foreningen, vil bestyrelsen naturligvis indkalde til en ekstraordinær generalforsamling så vi kan tage stilling til dette.

Administrator

Vi har i efteråret været på udkig efter en ny administrator. Og har fundet en meget god og kompetent advokat som har et administrationsfirma, eftersom vi var overbevidste om at de kan hjælpe os fremover, stiller vi forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at skifte administrator. Udgiften til den nye administrator vi ligge på niveau med Kuben. Der er dog flere fordele ved den nye administrator bla. vi får tilknyttet en meget erfaren administrator, som selv styrer vores økonomi og betaler vores regninger, alle vores betalinger vil foregå via vores egen netbank, som bestyrelsen kan få kigge adgang til, samt mange flere.

Gårdudvalget

Gårdudvalget har i samarbejde med gårdudvalget fra T2 afholdt flere møder i efteråret 2008. Formålet med møderne var i fællesskab at komme med forslag til forbedringer af den fælles gård. Ved forbedring forstås mulighed for bedre udnyttelse, bedre oprydningsmulighed og forskønnelse. Møderne endte med et forslag som indeholdt to elementer: 1) En overdækket terrasse, som kunne tjene til ly, for sommerregnen. Dette delelement var stærkt støttet af de grillende medlemmer. 2) En overdækket terrasse, som kunne tjene til opsamling af legetøj og børnecykler, som ellers flyder rundt omkring i gården til stor gene for de fleste. Det samlede udvalg valgte at prioritere begge delelementer lige højt, dvs. enten begge forslag eller intet, da de afslutningsvis forelagde det samlede projekt for de to bestyrelser, T1 og T2. Prisen på det samlede projekt var ca. 150.000 kr. Projektet blev nedstemt. - Fremover vil det være hensigtsmæssigt, at have aftalt et budget før projekter udarbejdes.

Søndag den 1. februar 2009 arrangerede gårdudvalget en oprydningsformiddag. Ca. 5-6 personer deltog. Områderne i kældre og ved festlokalet blev ryddet for tilfældigt hensatte eller glemte artikler. Vores rengøringsfirma fjernede dagen efter det opsamlede mod aftalt ekstrabetaling. - Vi håber ikke, at det fremover vil være nødvendigt med sådanne tiltag, da beboerne selv har ansvar for at skaffe sig af med overflødige møbler mm.

Husorden for andelsboligforeningen Trøjborg

Forord:

En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at opstille visse almindelige regler for at medvirke til at skabe et godt klima blandt beboerne.

Reglerne i denne husorden er fastsat både for at beskytte beboerne og ejendommen.

Der skabes tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Husordenen er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne og holde ejendommen og friarealerne i pæn stand og dermed holde boligafgiften lavest mulig.

Affald:

Affaldsskakterne må kun benyttes til almindeligt køkkenaffald og lignende. Det lægges i 15 liters affaldsposer, som lukkes med knude. Af hensyn til støjgener, må nedkastning ikke finde sted mellem kl 22 og kl 7.

Aviser og pap lægges i specialcontainerne, der står i gården. Kartoner skal skæres i stykker og trampes flade forinden, så containerne ikke overfyldes.

Andet affald, der er for stort til affaldsskakterne, emballeres i store plastposer eller lignende og tillukkes forsvarligt, inden de lægges i de almindelige containere. I disse containere må der – af hensyn til rottefaren - under ingen omstændigheder kastes madrester. Ved spisning i gårdanlægget skal disse rester emballeres og nedkastes i skakterne på trappeopgangene.

Batterier og andre mindre elektriske dele lægges i de små batteristandere, der er opstillet ved containerne.

Større affald - som møbler, tæpper m.v. – skal hver enkelt andelshaver selv sørge for at bringe til en genbrugsplads.

Det er forbudt at henlægge affald i gården, i trappeopgange eller kælderarealer. Bestyrelsen kan om nødvendigt lade det fjerne og opkræve omkostningerne hertil hos beboeren.

Antenne:

Tilslutning til antenne må kun foregå med de originale kabler og stik, og det er forbudt at opsætte antenner, paraboler og lignende uden særskilt tilladelse fra bestyrelsen. Det er forbudt for beboerne at foretage indgreb i fælles antenneanlæg. Konstaterede fejl skal meddeles bestyrelsen, som forestår rettelser.

Altaner, vinduer, træværk o.lign.:

Altanerne skal forblive i den oprindelige form og farve. Det er tilladt at opsætte altankasser, men kun såfremt man sikrer sig, at disse ikke på nogen måde generer andre beboere med skygge, vanddryp el.lign.

Vinduer, der er synlige udefra, må ikke males i andre farver end de oprindelige.

Det er ikke tilladt at opstille hegn ved terrasser, medmindre bestyrelsens godkendelse foreligger.

Det er forbudt at tegne og male på ejendommens træ- og murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens inventar. Overtrædelse medfører erstatningspligt for gerningsmanden. Konstateres graffiti eller anden beskadigelse, skal dette straks anmeldes til bestyrelsen.

Gårdanlæg:

Skal holdes ryddeligt.

Dyr:

Det er tilladt at holde husdyr, såfremt disse ikke generer de øvrige beboere med støj og lugt.
Husdyr må kun befinde sig i gårdanlægget, hvis de føres i snor, og de må ikke forrette deres nødtørft derinde.

Bestyrelsen har altid ret til at forbyde husdyrhold, og andelshavere, der påtænker at anskaffe sig husdyr udover det sædvanlige, bør derfor anmode bestyrelsen om forhåndsgodkendelse.

Fodring af vilde dyr og fugle er forbudt.

Kriminalprævention:

For at begrænse indbrud og tyveri mest muligt er det beboernes pligt at sørge for, at ejendommens døre og porte lukkes og låses.

Støj:

Musik og støjende adfærd skal holdes på et plan, så det ikke er til gene for de øvrige beboere. Ved afholdelse af fester skal beboeren informere de øvrige i god tid og således sikre, at de er orienterede om støjen.

Højtalere, vaskemaskiner og andre teknise hjælpemidler skal installerees således, at de ikke ved støj eller på nogen anden måde er til gene for ejendommen eller andre beboere. Brug af boremaskiner og andre støjende værktøj må ikke finde sted mellem kl. 20.00 og 07.00.

Tørring af tøj:

Der må kun installeres tørretumbler af kondenstypen , og for at forebygge skader på bygningens ventilationssystem skal den installeres i overensstemmelse med autoriserede regler.

Opsætning af tørresnore, tørrestativer o.lig. på terressen må kun ske i en højde, der ikke overstiger gelænderet.

Porttelefon:

Porttelefonen skal benyttes korrekt. Beboere må således ikke lukke nogen ind i ejendommen, førman har sikret, at det er en bekendt til beboeren. Alle andre skal afvises.

Skiltning og opslag:

Reklameskilte må kun anbringes efter skriftlig tilladelse fra bestyrelsen og må kun opsættes i overensstemmelse med bestyrelsens anvisning.

Det er forbudt at placere opslag andre steder end på opslagstavlen.

Opgange of fællesrum:

Fodtøj, legetøj, cykler m.v. må ikke henstilles på trapper, i opgange eller i fællesrum.

Liberalt erhverv:

Det er tilladt at drive erhverv fra sin lejlighed, såfremt lejligheden primært anvendes som bolig og såfremt dette erhverv har præg af almindeligt kontorarbejde og ikke indebærer nogen form for aktiviteter, som støjer eller øger trafikken til og fra lejligheden. Lejligheden må således kun anvendes som arbejdsplads for andelshaveren eller dennes familie.

Generelt:

Andelshaveren er til enhver tid ansvarlig for skader m.v. forvoldt af dennes gæster eller logerende, mens disse personer opholder sig på andelsboligforeningens område.

Overtrædelser:

Overtræder en beboer husordenen bør den, der konstaterer overtrædelsen, påtale dette direkte og straks overfor overtræderen. Stopper overtrædelsen ikke, skal der rettes skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

Henvendelsen skal indeholde oplysninger om overtrædelsens art, konsekvenser og tidspunkt. Bestyrelsen tager stilling til hvorvidt klagen er berettiget og påtaler dette.

* * * * *

Reglerne revideres en gang årligt på generalforsamling.

(13.03.08)