fredag den 22. maj 2009

Husorden for andelsboligforeningen Trøjborg

Forord:

En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at opstille visse almindelige regler for at medvirke til at skabe et godt klima blandt beboerne.

Reglerne i denne husorden er fastsat både for at beskytte beboerne og ejendommen.

Der skabes tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Husordenen er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne og holde ejendommen og friarealerne i pæn stand og dermed holde boligafgiften lavest mulig.

Affald:

Affaldsskakterne må kun benyttes til almindeligt køkkenaffald og lignende. Det lægges i 15 liters affaldsposer, som lukkes med knude. Af hensyn til støjgener, må nedkastning ikke finde sted mellem kl 22 og kl 7.

Aviser og pap lægges i specialcontainerne, der står i gården. Kartoner skal skæres i stykker og trampes flade forinden, så containerne ikke overfyldes.

Andet affald, der er for stort til affaldsskakterne, emballeres i store plastposer eller lignende og tillukkes forsvarligt, inden de lægges i de almindelige containere. I disse containere må der – af hensyn til rottefaren - under ingen omstændigheder kastes madrester. Ved spisning i gårdanlægget skal disse rester emballeres og nedkastes i skakterne på trappeopgangene.

Batterier og andre mindre elektriske dele lægges i de små batteristandere, der er opstillet ved containerne.

Større affald - som møbler, tæpper m.v. – skal hver enkelt andelshaver selv sørge for at bringe til en genbrugsplads.

Det er forbudt at henlægge affald i gården, i trappeopgange eller kælderarealer. Bestyrelsen kan om nødvendigt lade det fjerne og opkræve omkostningerne hertil hos beboeren.

Antenne:

Tilslutning til antenne må kun foregå med de originale kabler og stik, og det er forbudt at opsætte antenner, paraboler og lignende uden særskilt tilladelse fra bestyrelsen. Det er forbudt for beboerne at foretage indgreb i fælles antenneanlæg. Konstaterede fejl skal meddeles bestyrelsen, som forestår rettelser.

Altaner, vinduer, træværk o.lign.:

Altanerne skal forblive i den oprindelige form og farve. Det er tilladt at opsætte altankasser, men kun såfremt man sikrer sig, at disse ikke på nogen måde generer andre beboere med skygge, vanddryp el.lign.

Vinduer, der er synlige udefra, må ikke males i andre farver end de oprindelige.

Det er ikke tilladt at opstille hegn ved terrasser, medmindre bestyrelsens godkendelse foreligger.

Det er forbudt at tegne og male på ejendommens træ- og murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens inventar. Overtrædelse medfører erstatningspligt for gerningsmanden. Konstateres graffiti eller anden beskadigelse, skal dette straks anmeldes til bestyrelsen.

Gårdanlæg:

Skal holdes ryddeligt.

Dyr:

Det er tilladt at holde husdyr, såfremt disse ikke generer de øvrige beboere med støj og lugt.
Husdyr må kun befinde sig i gårdanlægget, hvis de føres i snor, og de må ikke forrette deres nødtørft derinde.

Bestyrelsen har altid ret til at forbyde husdyrhold, og andelshavere, der påtænker at anskaffe sig husdyr udover det sædvanlige, bør derfor anmode bestyrelsen om forhåndsgodkendelse.

Fodring af vilde dyr og fugle er forbudt.

Kriminalprævention:

For at begrænse indbrud og tyveri mest muligt er det beboernes pligt at sørge for, at ejendommens døre og porte lukkes og låses.

Støj:

Musik og støjende adfærd skal holdes på et plan, så det ikke er til gene for de øvrige beboere. Ved afholdelse af fester skal beboeren informere de øvrige i god tid og således sikre, at de er orienterede om støjen.

Højtalere, vaskemaskiner og andre teknise hjælpemidler skal installerees således, at de ikke ved støj eller på nogen anden måde er til gene for ejendommen eller andre beboere. Brug af boremaskiner og andre støjende værktøj må ikke finde sted mellem kl. 20.00 og 07.00.

Tørring af tøj:

Der må kun installeres tørretumbler af kondenstypen , og for at forebygge skader på bygningens ventilationssystem skal den installeres i overensstemmelse med autoriserede regler.

Opsætning af tørresnore, tørrestativer o.lig. på terressen må kun ske i en højde, der ikke overstiger gelænderet.

Porttelefon:

Porttelefonen skal benyttes korrekt. Beboere må således ikke lukke nogen ind i ejendommen, førman har sikret, at det er en bekendt til beboeren. Alle andre skal afvises.

Skiltning og opslag:

Reklameskilte må kun anbringes efter skriftlig tilladelse fra bestyrelsen og må kun opsættes i overensstemmelse med bestyrelsens anvisning.

Det er forbudt at placere opslag andre steder end på opslagstavlen.

Opgange of fællesrum:

Fodtøj, legetøj, cykler m.v. må ikke henstilles på trapper, i opgange eller i fællesrum.

Liberalt erhverv:

Det er tilladt at drive erhverv fra sin lejlighed, såfremt lejligheden primært anvendes som bolig og såfremt dette erhverv har præg af almindeligt kontorarbejde og ikke indebærer nogen form for aktiviteter, som støjer eller øger trafikken til og fra lejligheden. Lejligheden må således kun anvendes som arbejdsplads for andelshaveren eller dennes familie.

Generelt:

Andelshaveren er til enhver tid ansvarlig for skader m.v. forvoldt af dennes gæster eller logerende, mens disse personer opholder sig på andelsboligforeningens område.

Overtrædelser:

Overtræder en beboer husordenen bør den, der konstaterer overtrædelsen, påtale dette direkte og straks overfor overtræderen. Stopper overtrædelsen ikke, skal der rettes skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

Henvendelsen skal indeholde oplysninger om overtrædelsens art, konsekvenser og tidspunkt. Bestyrelsen tager stilling til hvorvidt klagen er berettiget og påtaler dette.

* * * * *

Reglerne revideres en gang årligt på generalforsamling.

(13.03.08)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar