mandag den 24. august 2009

Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. juli 2009

Tilstede:
Jytte Dayan, Lis Olander, Ole Olsen, Rikke Erichsen

Fraværende:
Kirsten Nehrhaupt, Eva Andersen, Pernille Olsen, Esben Solnørdal, Mirjam Bastian, Tom Andersen, Jacob Kofoed, Christina Buchholt Rud

1) Referat fra forrige bestyrelsesmøde godkendes og underskrives

 • Punktet udskydes, da Kirsten som har udarbejdet referatet ikke er til stede.

3) Nyt fra driftsudvalget

 • Der er problemer med låse i dørene ud til gården. Det hjælper ikke at smøre. Vi skal have nogen til at kigge på det og evt. udskifte cylindrene.
 • Driftsudvalget vil undersøge, om vores rengøringsfirma kan fjerne græs mellem fortovsfliserne ud for Amerikavej 12-14-16.
 • Der er problemer med vandtemperaturen, som skifter ml. varmt og koldt og indimellem kan blive meget varmt. Jytte vil tale med Peter om dette.
 • Containersituationen: Lis vil lave et opslag om, hvordan vi skal anvende containerne.
  Tilbud på vedligeholdelse fra R98? Punktet udgår, idet Kirsten ikke er til stede.

2) Nyt fra vedligeholdelsesplanudvalget

 • Vedligeholdelsesudvalget har holdt møde d. 29/6. Referat fra mødet er under udarbejdelse. Dette referat vil indeholde en prioritering over de ting, der skal laves. Nogle af de ting, der er prioriteret højst: Resten af taget, lys i elevatoren, udskiftning af nøglecylindre samt evt. rensning af udluftningskanaler.
 • Efter ferien vil der blive holdt et møde med Hoffmann om udeståender.

3) Nyt fra gårdudvalget

 • Gårdudvalget har rykket Politiet for afhentning af cykler.
 • Det fælles gårdudvalg i T1 og T2 vil mødes igen for at afstemme holdninger inden 28. september, hvor der skal holdes et større fællesmøde vedr. det nye fælles gårdanlæg.
 • Bedene er blevet luget og hækkene er klippet i gården. Ligeledes er bedene på Trøjborggade blevet ordnet.

  4) Opfølgning på udestående punkter
 • Foreningshjemmeside: Rikke har lavet forslag til en hjemmeside i form af en weblog, som kan placeres på foreningens eget domæne. Vi går videre med dette og kan få forhåbentlig få den op at køre snarest.
 • Ny administrator: Kuben opsiges til næste d. 1. Vi har 3 måneders opsigelse, så skiftet træder i kraft d. 1. november. Ny administrator bliver Advokat Carsten Kirstein.
 • Orientering fra mødet ml. T1 og T2 d. 22. juni: Referat fra mødet ml. foreningerne følger.

5) Eventuelt

 • Mange nye børn og dermed nye barnevogne: Dette er især et problem i nr. 14 hvor der ikke er plads til barnevogne under trappen. Bestyrelsen vil forsøge at finde løsninger, så der kan tilbydes pladser til nogle af barnevognene.

Referat: Rikke Erichsen
Næste bestyrelsesmøde: D. 4. august kl. 19.00 i fælleslokalet