torsdag den 15. oktober 2009

Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. september 2009

Til stede: Jytte, Ole, Esben, Pernille, Kirsten, Lis, Tom, Christina,

Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 4. august 2009 blev godkendt og underskrevet.

 • Der er netop foretaget udskiftning af cylindere i hoveddøre – både til gården og til gaden. Endelig regning foreligger endnu ikke, men vi regner med i omegnen af 500 kr. pr. Cylinder (der er udskiftet ca. 11)
 • Omlægning af kloakrør – vi afventer korrekt regning.
 • Udskiftning af vandmåler/ventiler – er bragt i orden
 • Opslag om, hvordan vi skal anvende containerne – udsættes til næste møde
 • Hvem overtager vedligeholdelsesaftalen på de installerede mobilsuganlæg efter R98? Kirsten har talt med kommunen som oplyser at det er R98's ansvar at finde afløser , og at vi automatisk får besked om hvem der overtager efter 01.01.2010.
 • Vedligeholdelsesrapporten: Der holdes møde i udvalget i aften efter bestyrelsesmødet, hvor udvalget beslutter hvilke prissatte punkter fra vedligeholdelsesrapporten der skal ”anmeldes” overfor Hoffmann. Punktet Udsættes til næste møde.
 • Behandling af ansøgning fra Per Steenstrup om fremleje af lejligheden Amerikavej 24, st. tv. Afventer nærmere undersøgelse af de konkrete forhold.
 • Behandling af (og evt. underskrivelse af) fuldmagt til det fælles gårdanlæg i Amerika-Kareen – fælles porte i norddelen af gården. Principiel enighed hos bestyrelsen i T1 om at det vil være fint med port nøgle der giver adgang til samtlige af gårdanlæggets porte. Det skal understreges at denne nøgle ikke vil give adgang til opgangene. Vedrørende nøgler til p-kælderen, forholder det sig pt. sådan at beboere fra T2 som anvender p-kælder har adgang gennem opgang 24. Dette anser bestyrelsen for uhensigtsmæssigt, og der må for disse beboere være adgang gennem gården istedet.
 • Cityringen i København og på Frederiksberg: Det omfattende materiale som foreligger i to kopier, vil før næste møde gå rundt til bestyrelsens medlemmer, således bliver diskussion af indholdet et punkt på næste bestyrelsesmøde.
 • Klage over festafholdelse lørdag den 8. august 2009. Det diskuteres om reglerne for brug skal strammes op, men der er enighed om at formuleringen faktisk er utvetydig mht. hvornår der skal være ro. Således får beboeren der har overtrådt reglerne en skriftlig advarsel samt karantæne i 2 år.
 • Nyt om forsikringssagen? Stadig uafklaret, Lis tager kontakt til Jane eller Eva.
 • Vedr. hjemmesiden: Rikke har fået fat i Erik og begynder at kigge på domæne.
 • Administratorskifte til advokat Karsten Kirstein sker pr. 01.01.2010 – af praktiske grunde.
 • Kirsten ønsker at indhente alternativt tilbud på ny revisor – og får accept til at gå videre med dette.
 • Emnet omkring fremleje af lejligheder diskuteres igen. Der er blandt medlemmerne ikke enighed om hvorvidt der skal åbnes op for fremtidig fremleje mulighed. Nogle mener at vi skal vente med at tage stilling til vedtægtsændringer til vi har en konkret situation, hvor beboere ikke kan betale deres husleje. Andre mener at vi i lighed med T2 skal åbne for en midlertidig løsning under finanskrisen. Foreløbig afventer vi udviklingen.
 • Vedr. Gårdudvalget. Af tidligere referat fremgår det, at planen var, at de to gårdudvalg fra T1 og T2 skulle holde fælles planlægningsmøde, og komme med forslag til fremtidige gårdprojekter som så efterfølgende skulle tages op ved de fælles møder ml. T1 og T2. Medlemmer af gårdudvalget anser dette for uhensigtsmæssigt spild af tid, da gårdudvalgene i sig selv, ikke er hverken beslutningsdygtige eller har budgetrammerne. Således ønsker man at afvente til et fælles gårdudvalg er på plads. Ligeledes ønsker man sig at budgetrammer på forhånd er kendte og at gårdudvalget i fremtiden gøres beslutningsdygtigt. Dette tages op ved senere bestyrelsesmøde.

Referat: Christina

Ingen kommentarer:

Send en kommentar