torsdag den 15. oktober 2009

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6.oktober 2009

Tilstede:
Jytte Dayan, Eva Andersen, Kirsten Nehrhaupt, Ole Olsen, Rikke Erichsen, Peter Sørensen.

Fraværende:
Tom Andersen, Lis Olander, Jacob Kofoed, Pernille Olsen, Mirjam Bastian, Christina Buchholt Rud, Esben Solnørdal.


Referat fra forrige bestyrelsesmøde godkendes og underskrives
Punktet udskydes, da referenten ikke er til stede.

Nyt fra driftsudvalget

 • Opslag om anvendelse af containere: Lis, som skal lave opslaget, er fraværende.
 • BBB (VVS- og entrepenørfirma) får udleveret en nøgle, så de komme ind og regulere det varme vand.
 • Vi indgår en viceværtaftale med T2 vedr. tilsyn af varmecentral, påfyldning af vand, udslamning af varmtvandsbeholder samt tilsyn af skaktanlæg (brøndene i gården). Rengøringsagenterne udfører opgaverne.

Nyt fra vedligeholdelsesudvalget

 • Vedligeholdelsesudvalget har modtaget listen fra Eibye & Holmsgaard over de mangler, som skal ekspederes videre til Hoffmann. Jytte sender listen af sted.

Behandling af ansøgning om fremleje

 • Bestyrelsen har ikke imødekommet Per Steenstrups ansøgning om fremleje.
 • Bestyrelsen har imødekommet Chris Mottes ansøgning om fremleje, idet han flytter til udlandet. Fremlejeperioden er begrænset til 2 år.

Nyt om fælleslokalet/forsikringssagen

 • På fællesmødet ml. T1 og T2 blev det besluttet, at der sammen med nøglen skal udleveres ordensregler for fælleslokalet til alle der lejer det.
 • Det blev ligeledes besluttet, at i tilfælde af klager over lejere af fælleslokalet skal der kunne gives karantæne i op til to år.
 • Gulvet: Lis kontakter to gulvmænd/malere og indhenter tilbud på lægning af linoleum og maling af gulvet samt maling af væggene. Gulvet SKAL laves, uanset forsikringssagens udfald.
 • På spørgsmålet om bestyrelsen kan beslutte at lejeafgiften skal forhøjes eller om denne beslutning tages på generalforsamling, er konklusionen, at det er bestyrelsen suveræne beslutning fastsætte prisen. Prisen bliver dermed sat til 400 kr. hvilket træder i kraft pr. 1. januar 2010, såfremt T2 er enige heri.

Opfølgning på udestående punkter

 • Revisorskifte: Vi skifter fra Deloitte til Ernst & Young, idet vi i bestyrelsen ikke kan acceptere Deloittes regnskabspraksis. Vi har fået tilbud fra Ernst & Young på 16.000 excl. moms. (Deloittes pris er 24.000 excl. moms).
 • Klager over støj fra fælleslokalet: Bestyrelsen har modtaget klager over tre afholdte fester, og der vil blive udstedt karantæne til én lejer af fælleslokalet og advarsler til to lejere. Vi henstiller til, at man tager hensyn til sine naboer, når man holder fest.
 • Materiale vedr. Cityringen: Kirsten har materialet og sørger for at lægge de modtagne rettelsesblade ind.

Eventuelt
Cykelstativer på Amerikavej: Vi har fået svar fra kommunen og der vil ikke blive opsat cykelstativer på Amerikavej ud for nr. 12-16.

Referat: Rikke Erichsen
Næste bestyrelsesmøde: D. 3. november kl. 19.00 i fælleslokalet.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar