onsdag den 24. november 2010

Ordensreglement for gårdanlægget

Gårdlauget har udsendt dette opdaterede ordensreglement for gårdanlægget.

tirsdag den 2. november 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. oktober 2010

Til stede:
 • Jytte Dayan
 • Kirsten Nehrhaupt
 • Eva Andersen
 • Bertel Smedegaard
 • Trine Rasander (referent)
Ikke til stede:
 • Lis Olander
 • Ole Olsen
 • Anders Thiesen
 • Rikke Erichsen
Godkendelse af referat
Punktet blev udskudt til næste møde.

Nyt fra driftsudvalget
 • Maleren har været syg og har derfor endnu ikke afleveret tilbud på maling af opgange og elevatorer.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
 • Intet nyt vedrørende altanudbedringen. Lars Francker har været for at besigtige p-kælderen, men er ikke kommet med forslag til udbedring.
 • Trine Rasander har ansøgt Københavns kommune om opsætning af kommunal skraldespand i Trøjborggade, men har endnu ikke fået svar.
Nyt fra gårdlauget
 • Punktet udskudt, da Ole ikke deltog i mødet.
Eventuelt
 • Lis har kontaktet Rengøringsagenterne og klaget over den manglende rengøring i sommerperioden. Rengøringsagenterne forstår det ikke og anmoder derfor beboerne i ejendommen om, at de straks kontakter dem, hvis det skulle ske igen.
 • Bestyrelsens julemiddag afholdes tirsdag den 7.12-10.
 • You See har prisreguleret tv-pakkerne pr. 01.01.2011. Info vil blive lagt på hjemmesiden og administrator vil opkræve reguleringen over boligafgiften 01.01.2011.

Referat fra bestyrelsesmøde i gårdlauget

Se referat fra gårdlaugets bestyrelsesmøde d. 20. september 2010

(Bemærk: I referatet står datoen for mødet ved en fejl som d. 2. august 2010).

søndag den 24. oktober 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. september 2010

Til stede:
 • Jytte Dayan
 • Lis Olander
 • Ole Olsen
 • Eva Andersen
 • Trine Rasander
 • Bertel Smedegaard
 • Anders Thiesen
 • Tom Høyen Andersen Brinckmann
 • Peter Sørensen
 • Rikke Erichsen (ref)
Ikke til stede:

 • Kirsten Nehrhaupt
1 Godkendelse af referat
Punktet blev udskudt til næste gang.

2 Nyt fra driftsudvalget
 • Vi har nu indgået aftale med Rengøringsagenterne om vedligeholdelse af beddet på Trøjborggade.
 • Maleren er næste færdig med at måle op til maling af opgange og elevatorer. Herefter får vi et tilbud og kan beslutte, hvad og hvor meget der skal males.
 • Trine arbejder på at få sat affaldsspande op på gaden i nærheden af beddet på Trøjborrggade, så der ikke bliver smidt så meget affald.
 • Vedr. klagerne over aflæsninger af varme, så har vi ikke modtaget materiale vedr. aflæsningerne endnu. Jytte sørger for at der bliver rykket.
 • Vi har fået nye kontrakter med OTIS vedr. eftersyn af elevatorer. Fremover får vi eftersyn 4 gange årligt i stedet for 12 gange årligt.
 • Vi har fået et tilbud fra firmaet Flygt på eftersyn/kontrol af brønde, som vi vælger at tage imod. 1. eftersyn skal være i år.
3 Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
 • Hoffmann-sagen og altanerne: Der arbejdes fortsat på en løsning af altanproblemerne. I forbindelse med udbedringen er det konstateret, at altanerne er konstrueret forskelligt og derfor kræver forskellige udbedringsmetoder, men en løsning på problemet er formentlig fundet og arbejdet vil blive fortsat snarest.
 • Kirsten vil finpudse den vedligeholdelsesplan, Eibye og Holmsgaard har udarbejdet, når vi er helt færdige med sagen.
4 Nyt fra gårdlauget
 • Der har været positive tilbagemeldinger på den fest, som gårdlauget arrangerede.
 • Næste møde i gårdlauget er d. 14/9.
 • T1 og T2 vil rette henvendelse til gårdlauget vedr. det beløb man pr. forening betaler til gårdlauget. Vi vil gerne se et budget for gårdlauget.
5 Evt. anden finansiering (v/ Bertel)
En evt. besparelse vil kræve, at vi får et F1 eller F3 lån, hvilket forudsætter flertal herfor i foreningen. Bertel mener ikke at man i foreningen er parat til et variabelt lån og ønsker derfor ikke at gå videre med undersøgelsen af anden finansiering.

6 Evt.
I sommerferieperioden er opgangene kun blevet fejet, ikke vasket. Lis kontakter Rengøringsagenterne. HUSK at flytte diverse ting, sager og inventar fra trapperne, ellers får vi ikke gjort ordentligt rent!

Næste bestyrelsesmøde: d. 05.010.10 kl. 19.00

Ledig motorcykelparkeringsplads

Motorcykelplads nr. A er ledig fra 1.11.2010.

Månedlig leje andrager kr. 300,-.
Depositum andrager kr. 600,-.

Interesserede andelshavere bedes venligst kontakte administrator v/Vibeke Nøhr på e-mail: vn@advokatkirstein.dk

Udleje vil ske efter først til mølle princippet.

Med venlig hilsen

Carsten Kirstein
v/Vibeke Nøhr

fredag den 8. oktober 2010

torsdag den 16. september 2010

tirsdag den 24. august 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. august 2010

Tilstede:
Jytte Dayan
Lis Olander
Eva Andersen
Peter Sørensen
Bertel Smedegaard
Tom Høyen Brinckmann Andersen
Kirsten Nehrhaupt (referent)     

Ikke tilstede:
Miriam Bastian
Ole Olsen
Anders Thiesen
Trine Rasander
Rikke Erichsen.

Godkendelse af referat fra sidste møde punktet udgik idet hverken Rikke eller Trine var til stede.

Nyt fra driftsudvalget
 • ISTA- klage over aflæsning af måler. Vi rekvirerer lister over forbrug i foreningen 3 år tilbage og ser om der er nogen uregelmæssigheder. Vi beder administrator rekvirere disse som excel lister.
 • OTIS- vi afventer brev fra OTIS vedr. fremtidig service af vores elevatorer, brevet vil blive rekvireret fra administrator.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
 • Status på Hoffmanns udbedringer, de er næsten færdige med udbedringerne. Der mangler dog stadig at blive isoleret et rør i kælderen, dette er dog igangsat, og vi har nogle altaner, hvor andelshaverne har klaget over det arbejde Hoffmann har udført. Dette skal naturligvis bringes på plads.
 • Der er udarbejdet en 3 årig vedligeholdelsesplan, som skal finpudses af vedligeholdelsesudvalget.
Nyt fra gårdlauget
 • Der var ingen info fra gårdlauget idet Ole ikke var til stede.
 • OBS. Cykler må ikke parkeres op af containerne i gården, idet skraldemændene så ikke vil tømme dem. Derfor vil alle cykler der parkeres her blive fjernet.
 • Vedr. pleje af buskene foran Trøjborggade 7 og Amerikavej 24, blev det besluttet at vi får Rengøringsagenterne til at stå for dette. De vil fremover sørge for at buskene bliver klippet, samt at der bliver fjernet affald i buskene en gang om måneden.
Obs. trapperne bliver fremover vasket hver tirsdag.

søndag den 1. august 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. juli 2010

Til stede:
Jytte Dayan
Lis Olander
Anders Thiesen
Trine Rasander (referent)

Ikke til stede:
Bertel Smedegaard
Miriam Bastian
Ole Olsen
Kirsten Nehrhaupt
Eva Andersen
Tom Høyen Andersen Brinckmann
Rikke Erichsen


Godkendelse af referat fra sidste møde
 • Grundet fravær, blev referatet fra den 01062010 ikke udleveret og underskrevet.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget (Lis)
 • Dørtelefoner og hoveddør til nr. 7, er repareret igen.
 • Hoffmann har udbedret fejlene ved altanerne i 4. og 5. – sals lejlighederne i nr. 12, 14 og 16.
 • Vand i P-kælderen. Kristoffersen og Knudsen har endnu ikke fundet fejlen, det undersøges nærmere i denne uge (uge 27).
Nyt fra gårdlauget (Ole)
 • Intet nyt, da Ole ikke var tilstede.
 • Lis indhenter tilbud på at få ordnet bede og klippet hæk i T1 samt arealerne udenfor nr. 7 og nr. 24.
Ny ejendomsforsikring (Anders)
 • Alt omkring den nye ejendomsforsikring er på plads.
Anmodning om opsætning af stik til handicap-scooter i opgangen nr. 16
 • Anmodning afvist af Københavns Kommune
Eventuelt:
 • På opfordring fra vores rengøringsfirma, skal vi henstille til, at der ikke på trappeopgangene står sko, støvler m.m., der vanskeliggør rengøringen.

fredag den 18. juni 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. juni 2010

Til stede: Jytte Dayan, Lis Olander, Ole Olsen, Kirsten Nehrhaupt, Eva Andersen, Anders Thiesen, Trine Rasander, Tom Høyen Andersen Brinckmann, Peter Sørensen, Rikke Erichsen (referent)

Ikke til stede: Bertel Smedegaard, Miriam Bastian

1) Godkendelse af referat fra sidste møde

2) Børnesikring af gården (Pernille Glad deltog i dette punkt)

 • De to trapper i gården, som vi finder farlige for mindre børn, fungerer også som brandsikringstrapper. Vi bliver derfor nødt til at involvere brandmyndighederne i en evt. børnesikring af trapperne. Desuden er den ene trappe ikke vores og der skal derfor rettes henvendelse til ejeren af trappen. Pernille vil stå for dette.
 • Lågen ved trappen ned til fælleslokalet/p-kælderen (som vi også mener, er farlig for mindre børn), bør forholdsvist enkelt kunne sikres. Vi vil sammen med T2 forsøge at finde en løsning på dette.
 • Ole tager desuden problemstillingen vedr. børnesikring i gården med videre i gårdlauget
Nyt fra driftsudvalget
 • Brøndene i gården er blevet besigtiget og de er, som de skal være. Lis vil forsøge at indhente tilbud om service af brøndene ca. hvert 1-1½ år hos vores VVS-mand.
 • Der er et utæt tag i nr. 16, så det regner ind i den øverste lejlighed. Lis har bestilt reparation. Der har ligeledes været lugtgener i samme lejlighed, som skyldes en utæthed i udluftningen fra skaktrøret. Det bliver lavet af vores VVS-mand snarest.
 • Københavns Kommune har sat en el-sikringsgruppe op i kælderen i forbindelse med installation af automatisk døråbner i nr. 14 og har ikke afsluttet arbejdet ordentligt. Vi vil kontakte KK for at få at vide, hvad de har installeret samt bede dem rydde op efter sig.
 • Vi har igen rotter i gården. Tom har kontaktet kommunen og der har været en mand ude. Man skal huske at holde dørene fra gård og ind til opgange lukket!
 • Elevator og delvist opgangen i nr. 7 er medtaget og skrammet og bør repareres. Fremadrettet vil vi evt. gerne ved salg af en lejlighed have vurderingsmand til også at foretage en vurdering af opgangsarealet ud for den pågældende lejlighed.
 • Der er nu lukket for varmen for sommeren. Varmen åbnes igen ca. d. 1/10.
 • Der er knækket et beslag på porten ved p-kælderen. Nyt beslag er bestilt.
 • Bestyrelsen har modtaget en klage fra en beboer over aflæsningen af varme. Beboeren mener, at varmeforbruget gennem de seneste år er steget uforklarligt og at dette måske kan skyldes fejlbehæftede målere. Vi vil kigge målingerne fra de seneste år igennem og gå videre med sagen, hvis noget ser mærkeligt ud.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
 • Der er nu lavet brandsikring i alle lejligheder undtagen to, hvor det ikke har været muligt at få adgang/få udleveret nøgler. Hoffmann vil nu kun stå for arbejdet i de 2 lejligheder mod betaling.
 • Hoffmann mangler at finde en løsning på udbedring af altanerne i 4.- og 5.-sals lejlighederne i nr. 12, 14 og 16. Herudover mangler der stadig at blive malet i kælderen.
Nyt fra gårdlauget
 • Gårdlauget har fundet, at de indhentede tilbud på gårdsmandsarbejdet var for dyre og er nu i gang med at indhente nye tilbud. Der arbejdes altså stadig på at finde en gårdmandsløsning.
 • Der er nu lavet et skur til storskrald i den anden del af gården (rødt skur med vægge). Man kan bruge sin egen hovednøgle – og man skal selvfølgelig selv sørge for at bære sit storskrald i skuret.
Nyt om fælleslokalet/forsikringsskaden på gulvet
 • Der er nu lagt nyt gulv i hele fælleslokalet.
 • Vi vil undersøge, om vi kan lave et online-bookingsystem af fælleslokalet, så man kan reservere lokalet hjemmesiden.
Ny ejendomsforsikring
Assurancepartner har indhentet et tilbud til os, som er stykket sammen fra fire forskellige selskaber. Tilbuddet er på 44.000 kr., hvor vores nuværende forsikring koster 100.000. Vi benytter os af tilbuddet og opsiger derfor vores nuværende ejendomsforsikring.

Anmodning om tilladelse til opsætning af automatisk døråbner fra potentiel køber af lejlighed en Amerikavej 14, st. tv.
Københavns Kommune har sendt sagen videre til behandling i Teknisk afdeling.

Beslutning om eksklusion af andelshaver
Eftersom der ikke er blevet betalt boligafgift for lejligheden Trøjborggade 7, 2, th. siden december 2009, vedtog bestyrelsen at ekskludere andelshaveren, i henhold til vedtægten for A/B Trøjborg I § 24, stk. 2. Denne beslutning er endelig og lejligheden vil blive udbudt til salg.

Konstituering af suppleanter
Suppleanterne er nu konstitueret i følgende rækkefølge:
 1. Anders
 2. Rikke
 3. Trine
 4. Bertel
Eventuelt
 • Bestyrelsen har godkendt referatet fra generalforsamlingen.
 • Potentiel køber af lejligheden Amerikavej 14, st. tv. har spurgt, om hun kan få et af de forreste kælderrum i stedet for det, der hører til lejligheden. Dette afslår bestyrelsen, da det vil give for meget besvær i forhold til nummer- og nøglesystemet i kælderen.

Referat fra generalforsamling

Se referat fra generalforsamlingen d. 27. april 2010

mandag den 14. juni 2010

Referat fra bestyrelsesmøde i gårdlauget

Se referat fra gårdlaugets bestyrelsesmøde d. 25. maj. 2010

Information vedr. lukning for varme i sommerhalvåret

Vi lukker for centralvarmen fra den 1. maj til den 1. oktober, dog afhængigt af vejrforhold. Fx var maj måned 2010 var den koldeste i 14 år og derfor blev der i år først lukket den 1. juni.

Der er flere grunde til at vi lukker for centralvarmen:
 • En reguleringsventil der ikke lukker helt i, når der ikke er behov for varme pga. en høj udetemperatur, kan resultere i stor strafafgift fra Københavns Energi pga. dårlig afkøling. Dvs. dårlig udnyttelse af det varme fjernvarmevand, som Københavns Energi pumper ud til vores varmerum.
 • Stop af den store cirkulationspumpe, der er placeret i varmerummet og som pumper det varme vand fra veksleren og ud til radiatorerne og tilbage til veksleren for at blive opvarmet igen. Om sommeren, hvor temperaturen er høj og der ingen varmeforbrug er, vil vi bruger en masse elektricitet, uden at der er et behov for varme.

 • Opvarmning om natten og afkøling om dagen af centralvarmenettet pga. den varierende udetemperatur giver et stort varmetab i sommerperioden, uden at der er et varmebehov.

Vh bestyrelsen / Peter Sørensen

søndag den 6. juni 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. maj 2010

Til stede var:
Jytte Dayan, Lis Olander, Anders Thiesen, Ole Olsen, Trine Rasander, Bertel Smedegaard, Kirsten Nehrhaupt (ref)

Afbud – Ikke til stede:
Rikke Erichsen, Tom Høyen Andersen Brinckmann, Eva Andersen, Peter Sørensen, Miriam Bastian

Ad 1 Godkendelse af referat
Punktet blev udskudt til næste gang.

Ad 2 Præsentation af nye suppleanter
De nye suppleanter blev præsenteret, for videre info se listen over bestyrelsesmedlemmer med en oversigt over opgaver.

Ad 3 Nyt fra driftsudvalget
Brøndene i gården er endnu ikke blevet besigtiget, vi afventer.
Der vil ikke blive lukket for varmen endnu, vi overvejer om vi overhovedet skal lukke for varmen i denne sommer, punktet vil blive genoptaget på næste bestyrelsesmøde.

Ad 4 Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
Hoffmanns tilbud vil blive accepteret og igangsat.

Vedr. det punkt der blev bragt op på årets generalforsamling vedr. ledninger bag komfuret. Eftersom vi har indgået forlig med Hoffmann kan vi ikke komme med nye problemer nu. Det er derfor indtil videre andelshaveren selv der skal kontrollere at der er de korrekte kapper på elinstallationerne bag komfuret, og sørge for at de bliver bragt i orden.

Vi kan desuden informere om at alle lysstofrør i elevatorerne er udskiftet og at bedene foran nr. 24 og 7 er blevet rengjort.

Ad 5. Nyt fra gårdlauget
Gården bliver overdraget til gårdlauget den 10.05. Der vil blive ansat et firma der fungerer som gårdmand i haven, man har valgt West administration som administrator for gårdlauget.

Vedr. klage, der er indkommet en klage om sikkerhed i gården, vedr. de to nedgange 1 – til fælleslokalet og 2 til nr. 10’s parkeringskælder. Bestyrelsen har anmodet klageren om at komme med nogle forslag til hvordan dette kan gøres, evt. på det næste bestyrelsesmøde i juni. Disse forslag vil herefter blive fremlagt for gårdlauget.

Ad 6 Nyt om fælleslokalet/forsikringsskaden på gulvet
Gulvet bliver udskiftet i uge 20.

Ad 7 Ansøgning om opsætning af automatisk døråbner i nr. 14
Bestyrelsen gav tilladelse til at Københavns kommune opsætter en automatisk døråbner i Amerikavej 14, under forudsætning af at omkostninger til fjernelse og vedligeholdelse afholdes af Københavns kommune.

Ad 8 Anmodning om opsætning af stik til handicap-scooter i nr. 16
Bestyrelsen gav tilladelse til at den nye ejer af 16, st. th, kan opsætte et stik til en handicap-scooter, og må have denne stående under trappen ved siden af elevatoren. Det er dog under forudsætning af at det kan accepteres af brandmyndighederne, dette er pt. ved at blive undersøgt.

Næste bestyrelsesmøde den 01.06.10 kl. 19.00

søndag den 16. maj 2010

Ledig parkeringsplads

Plads nr. 09 er ledig fra 1.7.2010.

Månedlig leje andrager kr. 600. Depositum andrager kr. 1.200.

Interesserede andelshavere bedes venligst kontakte administrator v/Vibeke Nøhr på mail vn@advokatkirstein.dk

Udleje vil ske efter først til mølle princippet.

Med venlig hilsen
Carsten Kirstein
v/Vibeke Nøhr

onsdag den 28. april 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. april 2010

Tilstede:
Jytte Dayan, Eva Andersen, Lis Olander, Ole Olsen, Tom Andersen, Espen Solnørdal, Rikke Erichsen.

Fraværende:
Kirsten Nehrhaupt, Mirjam Bastian, Pernille Olsen, Jacob Kofoed, Christina Buchholt Rud.

Nyt fra driftsudvalget

• Brøndene i gården er fortsat ikke blevet besigtiget.

• Mobilsugene er blevet ordnet/renset og der skal ikke gøres mere ved dem før til næste år.

• Lysstofrørene i elevatorerne er delvist gået i næsten alle opgange og skal udskiftes.

• Der er bestilt rengøring af bedene foran nr. 3 + 7 på Trøjborggade.

Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
Som et led i Hoffmann-sagen er det aftalt, at Eibye og Holmsgaard skal komme og besigtige lejligheder med skakte bag badeværelser samt lejligheder med belægning på altanerne. Eibye og Holmsgaard sender herefter en specifikation af fejlene til Hoffman. Besigtigelsen er aftalt til uge 16.

Nyt fra gårdlauget

Der blev holdt møde i gårdlauget d. 30. marts.
Der er nu valgt en administrator: Vest Administrationen. Desuden er der aftalt en ”gårdtur” for gårdlauget, så det kan bestemmes, hvad jobbet som gårdmand skal indeholde af opgaver. Når jobindholdet er formuleret, vil man afholde samtaler med firmaer og enkeltpersoner, som vil byde ind på jobbet. Dette kan forhåbentlig ske i begyndelsen af maj.
Der vil blive etableret en storskraldsordning for gården. Mere herom senere.

Fælleslokalerne

Vedr. vandskaden på gulvet: Der skal hurtigst muligt laves en aftale med det håndværkerfirma, der tidligere har afgivet et tilbud på reparation af gulvet. Hele gulvet skal skiftes.

Behandling af ansøgning om fremleje

Mette Rye Andersen har anmodet om lov til at fremleje sin lejlighed. Bestyrelsen kan ikke imødekomme anmodningen.


/Referat: Rikke Erichsen

lørdag den 20. marts 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 2. marts 2010

Tilstede:
Jytte Dayan, Eva Andersen, Lis Olander, Kirsten Nehrhaupt, Ole Olsen, Tom Andersen, Peter Sørensen, Rikke Erichsen.

Fraværende:
Esben Solnørdal, Mirjam Bastian, Pernille Olsen, Jacob Kofoed, Christina Buchholt Rud.

Referat fra sidst underskrives
Referent ikke til stede, derfor udskydes dette punkt.

Nyt fra driftsudvalget
Det har ikke kunnet lade sig gøre at besigtige brøndene i gården, pga. sne.

Der har været service/reparation på mobilsuget ved nr. 7. Det skal undersøges, om denne kan høre ind under vores serviceaftale.

Kirsten vil forsøge at indhente tilbud på vedligeholdelse, herunder rengøring, af mobilsugene.

Nyt fra gårdlauget
Der har været ét møde siden sidst. Det blev bl.a. drøftet, hvem der skal være administrator for gårdlauget. Ole har i gårdlauget talt for, at det skal være et administrationsselskab, der er uafhængigt at foreningerne, så evt. loyalitetskonflikter undgås. Der er indhentet tilbud fra to forskellige selskaber – nu skal der tales om prisen og indholdet i tilbuddene, så man kan vælge det, der er billigst og mest relevant.

Der skal også findes en gårdmand og evt. en gartner. På mødet blev det diskuteret, om man skal ansætte en enkelt mand eller et firma. Dette nåede man ikke en afklaring på, og det skal under alle omstændigheder først fastlægges, hvad arbejdet består af.

Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
Det (forhåbentlig) endelige møde med Hoffmann afholdes torsdag d. 4. marts. Vi går efter et forlig + at der under alle omstændigheder uden for forlig skal laves en aftale vedr. det el, der ligger inde i væggene.

Kirsten har udarbejdet et budgetforslag for 2010 og 2011. Budgettet bliver meldt ud til Generalforsamlingen i april.

/Referat: Rikke Erichsen

søndag den 28. februar 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 2. februar 2010

Tilstede: Jytte Dayan,  Kirsten Nehrhaupt, Lis Olander, Tom Andersen, Mirjam Bastian.


Fraværende: Eva Andersen, Ole Olsen, Christina Bucholdt, Pernille Olsen, Rikke Erichsen, Espen Solnørdal, Jacob Kofoed, Peter Sørensen.


1: Nyt fra Driftsudvalget (Lis og Tom)
Problemet med det varme vand er blevet bedre. Fungerer ikke optimalt endnu?
Brøndene i gården skal efterses når sneen er væk i samarbejde med T2, Tom ved hvor de ligger og hvor man slukker for pumperne så det er ikke noget problem.


2: Nyt fra det nye ”Gårdlauget Amerikavej karréen, København” (v. Ole )
Orientering fra fællesmøde d 25 Januar 2010 T1 &T2 – Ole er ikke tilstede. Man skulle kunne bruge sin alm. hoveddørsnøgle til alle porte ud fra gården. Håndtaget skal drejes mod uret.


3: Nyt fra vedligeholdelsesudvalget (Jytte, Kirsten, Ole, Tom, Lis, Jacob)
Intet nyt siden mødet d.5 januar vi og Hoffman afventer stadig specifikation fra Eibye&Holmsgaard der endnu ikke er udarbejdet pga. sygdom hos E&H.


4: Nyt om fælleslokalet, gulv/ maling v. Lis
Der er en korrespondance med Tryg forsikring vedr. festlokalet.
Festlokalet er sat op til 400 kr. pr. 1. Januar 2010 (blev besluttet i oktober).


Eventuelt
- Budget 2010 og årsregnskab 2009
Kirsten har lavet budget. Det bliver præsenteret ved generalforsamlingen.
- Dato for afholdelse af ordinær generalforsamling = 27 April 2010 i fælleslokalet.
- Overvejelse om ny ejendomsforsikring – Assurance Partner undersøger markedet for os – underskrivelse af fuldmagt. Vi undersøger markedet for ny forsikringspartner.


OPRÅB: Da der er bestyrelsesvalg ved generalforsamlingen bedes folk melde sig til bestyrelsesarbejde, da der forventes en del udskiftning.

Ref: Mirjam Bastian

torsdag den 21. januar 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. januar 2010

Tilstede:

Jytte Dayan, Kirsten Nehrhaupt, Ole Olsen, Pernille Olsen, Tom Andersen, Peter Sørensen, Rikke Erichsen.

Fraværende:
Eva Andersen, Esben Solnørdal, Mirjam Bastian, Jacob Kofoed, Christina Buchholt Rud, Lis Olander.

Nyt fra driftsudvalget
Fungerer det varme vand? Der er stadig problemer med det varme vand, fx er vandet ikke helt varmt nok i T2. Lis har kontakten til BBB, som har kigget på vandet, så vi afventer en tilbagemelding fra Lis.

Fælles viceværtaftalen om brøndene i gården – hvad med den, nu hvor vi har nyt gårdlaug: Se under pkt. Nyt fra det nye gårdlaug.

Nyt fra det nye gårdlaug ”Gårdlauget Amerikavej-karréen, København”
Ole deltog i den generalforsamling, som blev afholdt d. 16. december. Der er nu formelt stiftet et gårdlaug og der er valgt en bestyrelse. D. 6. januar afholdes et møde, hvor bestyrelsen skal konstitueres og der skal vælges en formand. Der er endnu ikke diskuteret eller besluttet noget vedrørende praktiske ting som fx cykler, hunde, legetøj osv. Det er dog blevet slået fast, at vedligehold af brøndene i gården er ejernes ansvar og ikke gårdlaugets.

Referat fra den stiftende generalforsamling er lagt på http://t1.ab-trojborg.dk/

Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
Kirsten og Lis har holdt et møde med Hoffmann og Eibye og Holmsgaard. Hoffmann afventer nu en nærmere specifikation af nogle af punkterne på mangellisten, denne specifikation er under udarbejdelse af Eibye og Holmsgaard. Hoffmann vil herefter tage stilling til, hvordan de vil forholde sig til manglerne. Der vil så blive afholdt endnu et møde, hvor der skal indgås et kompromis. Det er forventningen, at Hoffmann vil give en sum penge, så vi selv kan stå for udbedringen af de mangler, som de accepterer (de kommer næppe selv til at stå for udførelsen).

Nyt om fælleslokalet/skaden på gulvet: Punktet afventer, at Lis deltager i mødet.

Eventuelt

Budget 2010 og årsregnskab 2009: Sofie fra Kuben sender årsregnskab for 2009 til vores revisor, og vi forventer at få første udkast til marts.

Kirsten oplyste, at det måske bliver nødvendigt at hæve boligafgiften pga. øgede udgifter til gårdlaug, el og varme. Er det tilfældet, vil der blive tale om en stigning på 2-4 %./Referat:

Rikke Erichsen