torsdag den 21. januar 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. januar 2010

Tilstede:

Jytte Dayan, Kirsten Nehrhaupt, Ole Olsen, Pernille Olsen, Tom Andersen, Peter Sørensen, Rikke Erichsen.

Fraværende:
Eva Andersen, Esben Solnørdal, Mirjam Bastian, Jacob Kofoed, Christina Buchholt Rud, Lis Olander.

Nyt fra driftsudvalget
Fungerer det varme vand? Der er stadig problemer med det varme vand, fx er vandet ikke helt varmt nok i T2. Lis har kontakten til BBB, som har kigget på vandet, så vi afventer en tilbagemelding fra Lis.

Fælles viceværtaftalen om brøndene i gården – hvad med den, nu hvor vi har nyt gårdlaug: Se under pkt. Nyt fra det nye gårdlaug.

Nyt fra det nye gårdlaug ”Gårdlauget Amerikavej-karréen, København”
Ole deltog i den generalforsamling, som blev afholdt d. 16. december. Der er nu formelt stiftet et gårdlaug og der er valgt en bestyrelse. D. 6. januar afholdes et møde, hvor bestyrelsen skal konstitueres og der skal vælges en formand. Der er endnu ikke diskuteret eller besluttet noget vedrørende praktiske ting som fx cykler, hunde, legetøj osv. Det er dog blevet slået fast, at vedligehold af brøndene i gården er ejernes ansvar og ikke gårdlaugets.

Referat fra den stiftende generalforsamling er lagt på http://t1.ab-trojborg.dk/

Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
Kirsten og Lis har holdt et møde med Hoffmann og Eibye og Holmsgaard. Hoffmann afventer nu en nærmere specifikation af nogle af punkterne på mangellisten, denne specifikation er under udarbejdelse af Eibye og Holmsgaard. Hoffmann vil herefter tage stilling til, hvordan de vil forholde sig til manglerne. Der vil så blive afholdt endnu et møde, hvor der skal indgås et kompromis. Det er forventningen, at Hoffmann vil give en sum penge, så vi selv kan stå for udbedringen af de mangler, som de accepterer (de kommer næppe selv til at stå for udførelsen).

Nyt om fælleslokalet/skaden på gulvet: Punktet afventer, at Lis deltager i mødet.

Eventuelt

Budget 2010 og årsregnskab 2009: Sofie fra Kuben sender årsregnskab for 2009 til vores revisor, og vi forventer at få første udkast til marts.

Kirsten oplyste, at det måske bliver nødvendigt at hæve boligafgiften pga. øgede udgifter til gårdlaug, el og varme. Er det tilfældet, vil der blive tale om en stigning på 2-4 %./Referat:

Rikke Erichsen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar