lørdag den 20. marts 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 2. marts 2010

Tilstede:
Jytte Dayan, Eva Andersen, Lis Olander, Kirsten Nehrhaupt, Ole Olsen, Tom Andersen, Peter Sørensen, Rikke Erichsen.

Fraværende:
Esben Solnørdal, Mirjam Bastian, Pernille Olsen, Jacob Kofoed, Christina Buchholt Rud.

Referat fra sidst underskrives
Referent ikke til stede, derfor udskydes dette punkt.

Nyt fra driftsudvalget
Det har ikke kunnet lade sig gøre at besigtige brøndene i gården, pga. sne.

Der har været service/reparation på mobilsuget ved nr. 7. Det skal undersøges, om denne kan høre ind under vores serviceaftale.

Kirsten vil forsøge at indhente tilbud på vedligeholdelse, herunder rengøring, af mobilsugene.

Nyt fra gårdlauget
Der har været ét møde siden sidst. Det blev bl.a. drøftet, hvem der skal være administrator for gårdlauget. Ole har i gårdlauget talt for, at det skal være et administrationsselskab, der er uafhængigt at foreningerne, så evt. loyalitetskonflikter undgås. Der er indhentet tilbud fra to forskellige selskaber – nu skal der tales om prisen og indholdet i tilbuddene, så man kan vælge det, der er billigst og mest relevant.

Der skal også findes en gårdmand og evt. en gartner. På mødet blev det diskuteret, om man skal ansætte en enkelt mand eller et firma. Dette nåede man ikke en afklaring på, og det skal under alle omstændigheder først fastlægges, hvad arbejdet består af.

Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
Det (forhåbentlig) endelige møde med Hoffmann afholdes torsdag d. 4. marts. Vi går efter et forlig + at der under alle omstændigheder uden for forlig skal laves en aftale vedr. det el, der ligger inde i væggene.

Kirsten har udarbejdet et budgetforslag for 2010 og 2011. Budgettet bliver meldt ud til Generalforsamlingen i april.

/Referat: Rikke Erichsen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar