fredag den 18. juni 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. juni 2010

Til stede: Jytte Dayan, Lis Olander, Ole Olsen, Kirsten Nehrhaupt, Eva Andersen, Anders Thiesen, Trine Rasander, Tom Høyen Andersen Brinckmann, Peter Sørensen, Rikke Erichsen (referent)

Ikke til stede: Bertel Smedegaard, Miriam Bastian

1) Godkendelse af referat fra sidste møde

2) Børnesikring af gården (Pernille Glad deltog i dette punkt)

 • De to trapper i gården, som vi finder farlige for mindre børn, fungerer også som brandsikringstrapper. Vi bliver derfor nødt til at involvere brandmyndighederne i en evt. børnesikring af trapperne. Desuden er den ene trappe ikke vores og der skal derfor rettes henvendelse til ejeren af trappen. Pernille vil stå for dette.
 • Lågen ved trappen ned til fælleslokalet/p-kælderen (som vi også mener, er farlig for mindre børn), bør forholdsvist enkelt kunne sikres. Vi vil sammen med T2 forsøge at finde en løsning på dette.
 • Ole tager desuden problemstillingen vedr. børnesikring i gården med videre i gårdlauget
Nyt fra driftsudvalget
 • Brøndene i gården er blevet besigtiget og de er, som de skal være. Lis vil forsøge at indhente tilbud om service af brøndene ca. hvert 1-1½ år hos vores VVS-mand.
 • Der er et utæt tag i nr. 16, så det regner ind i den øverste lejlighed. Lis har bestilt reparation. Der har ligeledes været lugtgener i samme lejlighed, som skyldes en utæthed i udluftningen fra skaktrøret. Det bliver lavet af vores VVS-mand snarest.
 • Københavns Kommune har sat en el-sikringsgruppe op i kælderen i forbindelse med installation af automatisk døråbner i nr. 14 og har ikke afsluttet arbejdet ordentligt. Vi vil kontakte KK for at få at vide, hvad de har installeret samt bede dem rydde op efter sig.
 • Vi har igen rotter i gården. Tom har kontaktet kommunen og der har været en mand ude. Man skal huske at holde dørene fra gård og ind til opgange lukket!
 • Elevator og delvist opgangen i nr. 7 er medtaget og skrammet og bør repareres. Fremadrettet vil vi evt. gerne ved salg af en lejlighed have vurderingsmand til også at foretage en vurdering af opgangsarealet ud for den pågældende lejlighed.
 • Der er nu lukket for varmen for sommeren. Varmen åbnes igen ca. d. 1/10.
 • Der er knækket et beslag på porten ved p-kælderen. Nyt beslag er bestilt.
 • Bestyrelsen har modtaget en klage fra en beboer over aflæsningen af varme. Beboeren mener, at varmeforbruget gennem de seneste år er steget uforklarligt og at dette måske kan skyldes fejlbehæftede målere. Vi vil kigge målingerne fra de seneste år igennem og gå videre med sagen, hvis noget ser mærkeligt ud.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
 • Der er nu lavet brandsikring i alle lejligheder undtagen to, hvor det ikke har været muligt at få adgang/få udleveret nøgler. Hoffmann vil nu kun stå for arbejdet i de 2 lejligheder mod betaling.
 • Hoffmann mangler at finde en løsning på udbedring af altanerne i 4.- og 5.-sals lejlighederne i nr. 12, 14 og 16. Herudover mangler der stadig at blive malet i kælderen.
Nyt fra gårdlauget
 • Gårdlauget har fundet, at de indhentede tilbud på gårdsmandsarbejdet var for dyre og er nu i gang med at indhente nye tilbud. Der arbejdes altså stadig på at finde en gårdmandsløsning.
 • Der er nu lavet et skur til storskrald i den anden del af gården (rødt skur med vægge). Man kan bruge sin egen hovednøgle – og man skal selvfølgelig selv sørge for at bære sit storskrald i skuret.
Nyt om fælleslokalet/forsikringsskaden på gulvet
 • Der er nu lagt nyt gulv i hele fælleslokalet.
 • Vi vil undersøge, om vi kan lave et online-bookingsystem af fælleslokalet, så man kan reservere lokalet hjemmesiden.
Ny ejendomsforsikring
Assurancepartner har indhentet et tilbud til os, som er stykket sammen fra fire forskellige selskaber. Tilbuddet er på 44.000 kr., hvor vores nuværende forsikring koster 100.000. Vi benytter os af tilbuddet og opsiger derfor vores nuværende ejendomsforsikring.

Anmodning om tilladelse til opsætning af automatisk døråbner fra potentiel køber af lejlighed en Amerikavej 14, st. tv.
Københavns Kommune har sendt sagen videre til behandling i Teknisk afdeling.

Beslutning om eksklusion af andelshaver
Eftersom der ikke er blevet betalt boligafgift for lejligheden Trøjborggade 7, 2, th. siden december 2009, vedtog bestyrelsen at ekskludere andelshaveren, i henhold til vedtægten for A/B Trøjborg I § 24, stk. 2. Denne beslutning er endelig og lejligheden vil blive udbudt til salg.

Konstituering af suppleanter
Suppleanterne er nu konstitueret i følgende rækkefølge:
 1. Anders
 2. Rikke
 3. Trine
 4. Bertel
Eventuelt
 • Bestyrelsen har godkendt referatet fra generalforsamlingen.
 • Potentiel køber af lejligheden Amerikavej 14, st. tv. har spurgt, om hun kan få et af de forreste kælderrum i stedet for det, der hører til lejligheden. Dette afslår bestyrelsen, da det vil give for meget besvær i forhold til nummer- og nøglesystemet i kælderen.

Referat fra generalforsamling

Se referat fra generalforsamlingen d. 27. april 2010

mandag den 14. juni 2010

Referat fra bestyrelsesmøde i gårdlauget

Se referat fra gårdlaugets bestyrelsesmøde d. 25. maj. 2010

Information vedr. lukning for varme i sommerhalvåret

Vi lukker for centralvarmen fra den 1. maj til den 1. oktober, dog afhængigt af vejrforhold. Fx var maj måned 2010 var den koldeste i 14 år og derfor blev der i år først lukket den 1. juni.

Der er flere grunde til at vi lukker for centralvarmen:
 • En reguleringsventil der ikke lukker helt i, når der ikke er behov for varme pga. en høj udetemperatur, kan resultere i stor strafafgift fra Københavns Energi pga. dårlig afkøling. Dvs. dårlig udnyttelse af det varme fjernvarmevand, som Københavns Energi pumper ud til vores varmerum.
 • Stop af den store cirkulationspumpe, der er placeret i varmerummet og som pumper det varme vand fra veksleren og ud til radiatorerne og tilbage til veksleren for at blive opvarmet igen. Om sommeren, hvor temperaturen er høj og der ingen varmeforbrug er, vil vi bruger en masse elektricitet, uden at der er et behov for varme.

 • Opvarmning om natten og afkøling om dagen af centralvarmenettet pga. den varierende udetemperatur giver et stort varmetab i sommerperioden, uden at der er et varmebehov.

Vh bestyrelsen / Peter Sørensen

søndag den 6. juni 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. maj 2010

Til stede var:
Jytte Dayan, Lis Olander, Anders Thiesen, Ole Olsen, Trine Rasander, Bertel Smedegaard, Kirsten Nehrhaupt (ref)

Afbud – Ikke til stede:
Rikke Erichsen, Tom Høyen Andersen Brinckmann, Eva Andersen, Peter Sørensen, Miriam Bastian

Ad 1 Godkendelse af referat
Punktet blev udskudt til næste gang.

Ad 2 Præsentation af nye suppleanter
De nye suppleanter blev præsenteret, for videre info se listen over bestyrelsesmedlemmer med en oversigt over opgaver.

Ad 3 Nyt fra driftsudvalget
Brøndene i gården er endnu ikke blevet besigtiget, vi afventer.
Der vil ikke blive lukket for varmen endnu, vi overvejer om vi overhovedet skal lukke for varmen i denne sommer, punktet vil blive genoptaget på næste bestyrelsesmøde.

Ad 4 Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
Hoffmanns tilbud vil blive accepteret og igangsat.

Vedr. det punkt der blev bragt op på årets generalforsamling vedr. ledninger bag komfuret. Eftersom vi har indgået forlig med Hoffmann kan vi ikke komme med nye problemer nu. Det er derfor indtil videre andelshaveren selv der skal kontrollere at der er de korrekte kapper på elinstallationerne bag komfuret, og sørge for at de bliver bragt i orden.

Vi kan desuden informere om at alle lysstofrør i elevatorerne er udskiftet og at bedene foran nr. 24 og 7 er blevet rengjort.

Ad 5. Nyt fra gårdlauget
Gården bliver overdraget til gårdlauget den 10.05. Der vil blive ansat et firma der fungerer som gårdmand i haven, man har valgt West administration som administrator for gårdlauget.

Vedr. klage, der er indkommet en klage om sikkerhed i gården, vedr. de to nedgange 1 – til fælleslokalet og 2 til nr. 10’s parkeringskælder. Bestyrelsen har anmodet klageren om at komme med nogle forslag til hvordan dette kan gøres, evt. på det næste bestyrelsesmøde i juni. Disse forslag vil herefter blive fremlagt for gårdlauget.

Ad 6 Nyt om fælleslokalet/forsikringsskaden på gulvet
Gulvet bliver udskiftet i uge 20.

Ad 7 Ansøgning om opsætning af automatisk døråbner i nr. 14
Bestyrelsen gav tilladelse til at Københavns kommune opsætter en automatisk døråbner i Amerikavej 14, under forudsætning af at omkostninger til fjernelse og vedligeholdelse afholdes af Københavns kommune.

Ad 8 Anmodning om opsætning af stik til handicap-scooter i nr. 16
Bestyrelsen gav tilladelse til at den nye ejer af 16, st. th, kan opsætte et stik til en handicap-scooter, og må have denne stående under trappen ved siden af elevatoren. Det er dog under forudsætning af at det kan accepteres af brandmyndighederne, dette er pt. ved at blive undersøgt.

Næste bestyrelsesmøde den 01.06.10 kl. 19.00