onsdag den 31. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. september 2012

Til stede:  Lis, Ole, Mads, Ken, Eva, Trine, Peter, Tom, Rikke (referent)

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder
Referater fra seneste to møder blev underskrevet.


Liste over bestyrelsesmedlemmer, kontaktpersoner og arbejdsfordeling
Yderligere et par rettelser tilføjet, listen printes og hænges op hurtigst muligt. Listen er desuden opdateret på hjemmesiden.


Udkast fra advokat vedr. trappenedgang fra Mads og Karens lejlighed
Udkastet manglede underskrift fra et bestyrelsesmedlem – det er nu på plads.


Evt. ekstraordinær generalforsamling
Ken er i gang med at undersøge muligheden for at overføre stempelafgift for vores indfriede lån til et ejerpantebrev. Hvis det er muligt, skal det gøres inden udgangen af året og kræver en ekstraordinær generalforsamling.


Oprydning i kælderrum
Mads har sørget for at fjerne tingene, der stor i kældergangene og mangler nu blot evt. fejning.


El-aflæsning og fordeling med T2
Lis vil undersøge hos vores administrator, om vi overhovedet har en fordeling med T2. Tom sørger fremover for aflæsning.


Gårdlauget
Både Mads og Trine blev valgt til gårdlaugets bestyrelse på generalforsamlingen d. 8. august. Mads og Trine kunne fortælle, at der er sand på vej til sandkassen, og at der i øvrigt er ved at blive etableret en aftale med en lokal skole omkring sponsorat af / bidrag til en renovering af legepladsen. Hold øje med referater fra gårdlaugets bestyrelsesmøder for mere info herom.


Økonomi
Ken og Kirsten har set på vores budget og vil fremkomme med et forslag til behandling på næste bestyrelsesmøde. Peter vil desuden undersøge om solenergi – som vil kunne give os en besparelse – kan lade sig gøre at etablere (fx skal taget kunne holde til det).

tirsdag den 2. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. august

Til stede:
Lis, Mads, Trine, Rikke (referent)


Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 5. juni 2012

Punktet udskudt til næste møde

Liste over bestyrelsesmedlemmer, kontaktpersoner og arbejdsfordeling
Listen blev godkendt med diverse rettelser. Rikke lægger på hjemmeside + sørger for at hænge listen op i opgangene.

TDC’s etablering af nøgleadgang
Nøgleadgangen er nu etableret.


Udkast fra advokat vedr. trappenedgang fra Mads og Karens lejlighed
Lis og Ole har skrevet under – der mangler underskrift fra endnu et bestyrelsesmedlem.

Oprydning i kælderrum
Ingen har reageret på de opslaget - der står fortsat diverse ting/møbler på gangen i kælderrummet. Mads sørger for at bære disse ting til storkrald.


Administration af nøgler
Poul Erik ønsker ikke længere at administrer vores nøgler. Tom overtager opgaven.


El-aflæsning og fordeling med T2
Ole ikke tilstede, så punktet udskudt til næste møde.


Opsigelse af medlemskab hos ABF
Lis skriver vores opsigelse.


Gårdlaugets generalforsamling d. 8. august
Mads stiller op til bestyrelsen med Trine som suppleant.


Udskiftning af ventiler
Ventilerne skal udskiftes igen.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. juni

Til stede:
Lis, Ole, Eva, Ken, Tom, Peter, Rikke (referent)


Valg af bestyrelsens næstformand
En enig bestyrelse valgte Ole som næstformand.

Henvendelse fra TDC vedr. nøgleadgang
Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra TDC vedr. installation af BEKEY adgang. De mangler en bekræftelse på at vi ønsker installationen, som er et gratis tilbud. Lis kontakter dem og bekræfter.

Vedr. trappenedgang til gården
Bestyrelsen besluttede, at Karen og Mads skal betale 100 kr. pr. måned for brugsretten til et areal af gården i forbindelse med etablering af en trappe fra deres lejlighed Amerikavej 24, st.th. Administrator sørger for, at få en advokat til at udforme de nødvendige papirer i denne forbindelse.


Rengøring/oprydning i kælderrum
Der har været konstateret møl i kælderen under nr. 14 og i den forbindelse blev der tilkaldt skadedyrsbekæmpelse, hvilket er ret bekosteligt. Fremover vil regning vedr. fjernelse af møl eller andre skadedyr blive sendt til den beboer, der har forårsaget problemet. I samme ombæring minder vi om, at man ikke må have ting og møbler stående i gangarealerne i kælderen, sådanne ting skal fjernes. Se også opslag på tavlerne i opgangene.


Service kun i almindelig arbejdstid
Af økonomiske hensyn vil reparationer/service af elevatorer, radiatorer, garageport etc. Fremover kun finde sted på hverdage mellem 8 og 16, da det er alt for dyrt at kalde folk ud uden for almindelig arbejdstid.


torsdag den 26. april 2012

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. marts 2012

Til stede:
Jytte, Ole, Ken, Tom, Trine, Peter, Rikke (referent)

Nyt fra driftsudvalget
 • Vindskede ved nr. 14 er endnu ikke udbedret.
 • Møde med Ista: Det er meget vanskeligt at få lavet aftale om et møde. Peter har nu stoppet al afregning, indtil vi kan få et møde med dem.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
 • Brugsvandsrørene mangler fortsat at blive motioneret. Jytte står for kontakt.
Nyt fra gårdlauget
Intet nyt fra gårdlauget, da Lis ikke deltog i mødet.

Økonomi
 • D. 27/3 holdes et formøde/orienteringsmøde for alle andelshavere om foreningens belåning. Vores revisionsfirma kommer på mødet og giver den uvildige rådgivning, vi har bedt dem om. På baggrund heraf kan vi forhåbentlig træffe beslutning på generalforsamlingen d. 26/4.
Diverse
 • Vandskade fra radiator i lejlighed i Amerikavej 14: Der pågår stadig undersøgelser vedr. skaden.
 • Badeværelsesgulv i lejlighed i Amerikavej 14: En andelshaver har et problem med et badeværelsesgulv, der ”synker”. Vi opfordrer andelshaver til at få en autoriseret murer eller lign. til at vurdere sagen og evt. gå videre med den til Hoffmann.
 • Der er en defekt varmemåler i en lejlighed i Amerikavej 14. Vi afventer møde med Ista, inden vi går videre med dette.
 • Utætte vinduer i lejlighed øverst i Amerikavej 16: Andelshaver klager over utætte vinduer. Ideal Combi har været ude og vurdere sagen og finder ikke at der er fejl ved vinduerne. Bestyrelsen opfordrer andelshaver til at følge anvisninger fra Ideal Combi vedr. ventilering osv.
 • Trappe til gård fra stuelejlighed i Trøjborggade 7: Status er, at gårdlauget nu også har nikket til projektet. Metroselskabet skal også spørges.
Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes d. 26/4 2012. Eva, Lis og Jytte er på valg. Jytte genopstiller ikke. Vi opfordrer alle, som har tid og lyst, til at stille op – særligt kunne det være godt at få nogle af de mange børnefamilier repræsenteret i såvel bestyrelse som gårdlauget. Man kan også stille op som suppleant.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. februar 2012

Til stede:
Jytte, Lis, Ole, Ken, Tom, Peter, Erik, Rikke (referent)

Nyt fra driftsudvalget
 • Sagen vedr. flytning af varmereguleringshåndtag i kælderen undersøges stadig.
 • Det utætte nedløbsrør på terrasse ved lejlighed i stueetage skulle nu være udbedret.
 • Udbedring af vindskede ved nr. 14 er midlertidigt udsat, da det er for risikabelt at køre med liften så længe det er glat/der ligger sne.
 • Mødet med ISTA vedr. varmeafregning er ikke aftalt på plads endnu – Peter rykker for det.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
 • Der mangler en gennemgang af brugsvandrørenes ventiler. Lis kontakter Holmsgaard.
Nyt fra gårdlauget
 • Der bliver afholdt møde i gårdlauget d. 8. februar.
Økonomi
 • Den kontaktperson vi fik udpeget i ABF, og som vi regnede med at kunne bruge som uvildig rådgiver, kunne i praksis kun tilbyde en generel gennemgang af vores økonomi og ikke en egentlig rådgivning. Vores egen revisor, Ernest & Young, har tilbudt at rådgive os. Vi skal sende et par lånetilbud til dem, som de kan vurdere og de vil derefter give os et bud på, hvordan vores finansiering bør se ud.
 • Ken har desuden været på et ABF-kursus i økonomi og foreningsgæld.
Evt.
 • Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra en beboer, hvis badeværelsesgulv angiveligt ”synker”. Vi vil undersøge det nærmere.
 • Der er sprængt et radiatorrør i en lejlighed i nr. 14. Den tilkaldte VVS-mand mente, at der var fejl på radiatorerne generelt – ikke kun den, hvor røret var sprunget. Vi skal derfor have lavet et par stikprøver i forskellige lejligheder, så vi kan konstatere om dette skulle være tilfældet.
 • Der har alligevel ikke vist sig at være den store interesse for faste IP-adresser. Der er derfor nu 3 ledige faste IP-adresser, hvis nogen skulle være interesseret.
 • Bestyrelsen har modtaget forslag fra nr. 24. st., som for egen regning ønsker at etablere en trappenedgang fra lejlighedens køkken til gården. Bestyrelsen giver sit ja til at beboerne kan gå videre med deres forslag til godkendelse på hhv. generalforsamling og i gårdlauget.

søndag den 1. april 2012

Varmeregnskab forsinket

Varmeregnskabet er forsinket pga. ny afregningsfordeling med T2. Vi venter på et svar fra ISTA efter påske angående varmeregnskabet.
 
Vh. Peter Sørensen

onsdag den 8. februar 2012

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. januar 2012

Til stede: Jytte, Lis, Ken, Eva, Tom, Trine, Peter, Rikke (referent)


Nyt fra driftsudvalget
 • Flytning af varmereguleringshåndtag er nu udført.
 • Vindskede ved nr. 14 er endnu ikke udbedret – det er planlagt at Tage kommer med en lift en af de nærmeste dage.
 • Det vil blive for dyrt at få installeret fedtfang ved køkkenet i fælleslokalet, så vi vil fremover afhjælpe problemerne med spuling i stedet.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
 • Der er fortsat lidt problemer med at motionere varmtvandsrørene. Skal undersøges nærmere.
 • Vi har indkøbt dørhåndtag fra Ideal Combis restlager, 25 stk. venstre- og 25 stk højrehåndtag. Skal man have udskiftet håndtag, skal Ideal Combis montører kontaktes og bestyrelsen vil så levere håndtaget.
Nyt fra gårdlauget
 • Der er blevet indhentet tilbud fra forskellige firmaer på vedligeholdelse af hække og bede og disse tilbud skal nu vurderes. Info følger i referat fra gårdlaugets bestyrelsesmøde.
 • Forslag om at få etableret en sponsoreret legeplads i gården er nu undersøgt nærmere og viser sig at være for dyrt, da det – trods reklamer fra sponsor – vil koste omkring 1500 kr. om måneden. Der skal findes en anden løsning, så legepladsen kan repareres og løbende vedligeholdes.
Økonomi
 • Ken har været i kontakt med ABF og de vil finde en uvildig rådgiver til os snarest. Vi vil arbejde på at kunne stille forslag til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling i uge 8.
Eventuelt
 • Husk at lukke/snøre affaldsposer, inden de kommes i skakten, da der ellers ryger affald op i ventilatoren, så den sætter sig fast – med lugtgener til følge.

tirsdag den 17. januar 2012

Endnu et indbrud

Kære naboer

Søndag d. 8. januar havde vi desværre indbrud. Tyven var sandsynligvis på udkig efter kontanter og fik derfor heldigvis en lang næse, da vi ikke har penge liggende og heller ikke ejer noget særligt af værdi.

Jeg ønsker ikke at skræmme nogen, men skriver blot rundt fordi der har været en række indbrud i andelsboligforeningen de seneste par år. Det kan ikke udelukkes, at den samme tyv kommer tilbage, fordi vedkommende har fundet ud af, at vores hoveddøre til lejlighederne er lavet med en forholdsvis spinkel dørkarmskonstruktion, som kan brækkes op med et koben.

Politiet anbefalede os, at vi opsatte klistermærker med ”Nabohjælp” ved ydredørene (kan skaffes via forsikringsselskabet), hjælpe hinanden med at holde øje og ikke lukke fremmede ind i opgangene. Se evt. mere på http://www.stopindbrud.dk/

Med en forstærkning af lejlighedsdøren, håber vi, at kunne undgå fremtidige indbrud – For vi er glade for at bo her på vejen.

Venlig hilsen
Sanne og Johan Fournaise, Amerikavej 14. st. th.

tirsdag den 10. januar 2012

Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. november 2011

Til stede:
Jytte, Lis, Ole, Ken, Tom, Eva, Peter, Erik, Rikke (referent)

Nyt fra driftsudvalget
 • Sagen vedr. flytning af varmereguleringshåndtag i kælderen undersøges stadig.
 • Der er fundet en løsning til udbedring af det utætte nedløbsrør på terrasse ved lejlighed i stueetage – afventer at blive udført.
 • VVS Tage er i gang med at undersøge forhold omkring leje af lift mv. i forbindelse med at en vindskede ved nr. 14 skal udbedres inden vinteren.
 • Albertslund Kloakservice har foreslået at vi får installeret fedtgang ved køkkenet i fælleslokalet, så vi kan undgå så meget fedt i brønden og dermed også så hyppige rensninger/spulinger. Vi vil få undersøgt nærmere vedr. pris og installation.
 • Vi skal styr på hvordan udgifter vedr. pumper samt forbrugsafgifter for P-kælderen deles med T2.
 • Bestyrelsen vil bede administrator arrangere et møde med Ista samt repræsentanter fra T2, så Ista kan forklare os deres principper for afregning, herunder hvordan de fordeler mellem os og T2. Dette afledt af undren over seneste varmeafregning.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
 • Ideal Combi producerer ikke længere vores dørhåndtag (altandøre) og de har tilbudt at vi kan opkøbe fra deres restlager for 75 kr. pr. håndtag + moms. Bestyrelsen vil undersøge, hvor mange håndtag de har og vil forsøge at forhandle en samlet pris for en passende mængde håndtag.
Nyt fra gårdlauget
 • Gårdlauget vil hente priser hjem på vedligehold af bede og hække m.v.
 • Der er forslag fra en andelshaver om at få anlagt en ny, sponsoreret legeplads i gården. Andelshaver vil selv gå videre med forslaget.
Økonomi
 • Administrator har efter beslutning på den ekstraordinære generalforsamling opsagt LR-lånet opr. Stort kr. 75.500.000 til indfrielse førstkommende obligationstermin d. 1. januar 2012.
 • Bestyrelsen vil snarest forhøre sig hos Andelsboligforeningen om de kan anbefale en uvildig rådgiver i forbindelse med evt. omlægning af foreningens øvrige lån.
Eventuelt
 • Domæne- og netværksproblemer er nu løst.
 • Skal vi fortsætte med vores medlemskab af Andelsboligforeningen til 10.250 kr. pr. år? (Vi har aldrig tidligere benyttet os af medlemsskabet). Da vi lige har betalt for et år frem, vil vi tage sagen op igen inden næste opkrævning.
 • Det kan evt. være nødvendigt at udlufte radiatorerne.

Referat fra møde i gårdlauget maj 2011

Endelig foreligger der nu et referat af bestyrelsesmøde i gårdlauget d. 17. maj 2011.