onsdag den 31. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. september 2012

Til stede:  Lis, Ole, Mads, Ken, Eva, Trine, Peter, Tom, Rikke (referent)

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder
Referater fra seneste to møder blev underskrevet.


Liste over bestyrelsesmedlemmer, kontaktpersoner og arbejdsfordeling
Yderligere et par rettelser tilføjet, listen printes og hænges op hurtigst muligt. Listen er desuden opdateret på hjemmesiden.


Udkast fra advokat vedr. trappenedgang fra Mads og Karens lejlighed
Udkastet manglede underskrift fra et bestyrelsesmedlem – det er nu på plads.


Evt. ekstraordinær generalforsamling
Ken er i gang med at undersøge muligheden for at overføre stempelafgift for vores indfriede lån til et ejerpantebrev. Hvis det er muligt, skal det gøres inden udgangen af året og kræver en ekstraordinær generalforsamling.


Oprydning i kælderrum
Mads har sørget for at fjerne tingene, der stor i kældergangene og mangler nu blot evt. fejning.


El-aflæsning og fordeling med T2
Lis vil undersøge hos vores administrator, om vi overhovedet har en fordeling med T2. Tom sørger fremover for aflæsning.


Gårdlauget
Både Mads og Trine blev valgt til gårdlaugets bestyrelse på generalforsamlingen d. 8. august. Mads og Trine kunne fortælle, at der er sand på vej til sandkassen, og at der i øvrigt er ved at blive etableret en aftale med en lokal skole omkring sponsorat af / bidrag til en renovering af legepladsen. Hold øje med referater fra gårdlaugets bestyrelsesmøder for mere info herom.


Økonomi
Ken og Kirsten har set på vores budget og vil fremkomme med et forslag til behandling på næste bestyrelsesmøde. Peter vil desuden undersøge om solenergi – som vil kunne give os en besparelse – kan lade sig gøre at etablere (fx skal taget kunne holde til det).

tirsdag den 2. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. august

Til stede:
Lis, Mads, Trine, Rikke (referent)


Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 5. juni 2012

Punktet udskudt til næste møde

Liste over bestyrelsesmedlemmer, kontaktpersoner og arbejdsfordeling
Listen blev godkendt med diverse rettelser. Rikke lægger på hjemmeside + sørger for at hænge listen op i opgangene.

TDC’s etablering af nøgleadgang
Nøgleadgangen er nu etableret.


Udkast fra advokat vedr. trappenedgang fra Mads og Karens lejlighed
Lis og Ole har skrevet under – der mangler underskrift fra endnu et bestyrelsesmedlem.

Oprydning i kælderrum
Ingen har reageret på de opslaget - der står fortsat diverse ting/møbler på gangen i kælderrummet. Mads sørger for at bære disse ting til storkrald.


Administration af nøgler
Poul Erik ønsker ikke længere at administrer vores nøgler. Tom overtager opgaven.


El-aflæsning og fordeling med T2
Ole ikke tilstede, så punktet udskudt til næste møde.


Opsigelse af medlemskab hos ABF
Lis skriver vores opsigelse.


Gårdlaugets generalforsamling d. 8. august
Mads stiller op til bestyrelsen med Trine som suppleant.


Udskiftning af ventiler
Ventilerne skal udskiftes igen.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. juni

Til stede:
Lis, Ole, Eva, Ken, Tom, Peter, Rikke (referent)


Valg af bestyrelsens næstformand
En enig bestyrelse valgte Ole som næstformand.

Henvendelse fra TDC vedr. nøgleadgang
Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra TDC vedr. installation af BEKEY adgang. De mangler en bekræftelse på at vi ønsker installationen, som er et gratis tilbud. Lis kontakter dem og bekræfter.

Vedr. trappenedgang til gården
Bestyrelsen besluttede, at Karen og Mads skal betale 100 kr. pr. måned for brugsretten til et areal af gården i forbindelse med etablering af en trappe fra deres lejlighed Amerikavej 24, st.th. Administrator sørger for, at få en advokat til at udforme de nødvendige papirer i denne forbindelse.


Rengøring/oprydning i kælderrum
Der har været konstateret møl i kælderen under nr. 14 og i den forbindelse blev der tilkaldt skadedyrsbekæmpelse, hvilket er ret bekosteligt. Fremover vil regning vedr. fjernelse af møl eller andre skadedyr blive sendt til den beboer, der har forårsaget problemet. I samme ombæring minder vi om, at man ikke må have ting og møbler stående i gangarealerne i kælderen, sådanne ting skal fjernes. Se også opslag på tavlerne i opgangene.


Service kun i almindelig arbejdstid
Af økonomiske hensyn vil reparationer/service af elevatorer, radiatorer, garageport etc. Fremover kun finde sted på hverdage mellem 8 og 16, da det er alt for dyrt at kalde folk ud uden for almindelig arbejdstid.