tirsdag den 12. november 2013

Referat fra bestyrelsesmøde d. 2. oktober 2013


Til stede:
Lis, Mads, Eva, Trine, Tom, Michael, Peter, Rikke (referent)
 
Godkendelse af referat
Referat fra bestyrelsesmødet i september blev godkendt. 
 
Udskiftning af vandmålere
 • Det er konstateret, at der i nr. 7 og nr. 24 er en række målere, som man ikke kan komme til at udskifte, da de er placeret så man ikke umiddelbart kan nå dem. Nogle af disse målere er utætte. Det drejer sig om 7 lejligheder. Det er nødvendigt, at der bliver skåret hul i væggen til målerne i disse lejligheder. Lis kontakter Mester Jacob, som evt. kan lave det.
 • Bestyrelsen besluttede, at vi ikke selv fremadrettet vil overtage aflæsningen af målere, da vi kun kan spare et meget lille beløb herved.
Varmeregnskabet
 • T2’s advokat har bedt om et møde vedr. forlig mellem alle involverede parter og advokater. Bestyrelsen besluttede at Lis og Peter deltager i dette møde, som forhåbentlig kan afholdes i i oktober.
Gårdlauget
 • Der er ikke blevet indkaldt til årlig generalforsamling i gårdlauget. Trine har rykket formanden for dette. Vores bestyrelse vil bede om et regnskab og en årsberetning, så vi kan hvad vores penge bliver brugt til i gårdlauget.
Evt.
 • Der er stillet flyttekasser + diverse andre ting i rummet under trappen i nr. 14. Disse ting skal fjernes fra rummet. Trine laver et opslag herom.
 • Et par tilfælde af graffiti er blevet fjernet af vores nye rengøringsselskab, som bl.a. også har pudset vinduer i opgangene og ordnet statikket ved nedkørslen til P-kælder.

mandag den 7. oktober 2013

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. september 2013

Til stede:
Lis, Ole, Ken, Jakob, Mads, Peter, Trine, Tom,  Rikke (referent)
 
Godkendelse af referat
Referat fra bestyrelsesmødet i juni blev godkendt.
 
Udskiftning af vandmålere
 • Alle målere skiftes, bortset fra den der allerede er skiftet.
 • Batterier skal skiftes i Kamstrup-måler + radiomåler skal monteres.
 • Fremover kan vi selv aflæse målerne, hvis vi vil spare dét beløb vi pt. giver for aflæsning. Bestyrelsen vil undersøge dette nærmere, herunder opsigelsesfrist hos Ista.
 • Udskiftningen af målere starter i uge 38, med nr. 16 som første opgang.
Varmeregnskabet
 • Vi forsøger med en fortsat dialog med T2, men indstiller her og nu til administrator, at han koncentrerer sig om at opkræve det skyldige beløb fra Netto/Meyer. Desuden skal administrator undersøge, om vi har modtaget penge fra Netto i 2012.
Fordeling af arbejdsopgaver
 • Lis og Trines oplæg til fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen blev gennemgået og godkendt. Listen bliver hængt op i hver opgang.
 • Der skal sendes meddelse ud til alle andelshavere om skift af rengøringsfirma og at der fremover er opgaver man selv skal klare, alternativt kontakte den ansvarlige på listen.
Gårdlauget
 • Der er sået græs og anlagt en gangsti henover plænen.
 • Der er etableret en ny port i hjørnet ud mod Trøjborggade.
 • Komposten er blevet tømt.
 • Bestyrelsen har arrangeret fælles arbejdsdag i gården søndag d. 8. september.
Evt.
 • IT: Erik skal overdrage IT-opgaven til Jakob. Jakob tager kontakt til Erik.

søndag den 15. september 2013

Referat fra generalforsamling d. 23. april 2013

Referat fra generalforsamling 2013, side 1
Referat fra generalforsamling 2013, side 2
Referat fra generalforsamling 2013, side 3

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. juni 2013

Til stede: Lis, Ole, Ken, Jakob, Mads, Peter, Trine, Rikke (referent)

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 7.maj
 • Referatet blev ikke godkendt, da der var en mindre rettelse til det.

Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelse
 • Følgende opgaver blev fordelt: Skift af el-pærer i opgange og P-kælder samt skift af dørskilte. De ansvarlige for disse opgaver fremgår af listen over bestyrelsesmedlemmer og kontaktpersoner, og kan kontaktes efter behov.
 • Mads spørger i gårdlauget vedr. udskiftning af el-pærer i gården.
Udskiftning af vandmålere
 • En måler i nr. 16 skal skiftes straks pga. vandskade. Lis bestiller måler hos Ista.
 • Alle varmtvandsmålere bør skiftes. De defekte målere skal skiftes nu, derefter de målere der læser forkert. Peter kontakter Tage (VVS), som evt. kan skaffe Ista målere. Der skal foretages aflæsning inden nedtagning af målere. Foreningens vedligeholdelsesbudget dækker udgifterne.
 • De andelshavere, som lige har fået skiftet måler, skal ikke have dem skiftet igen, medmindre der er krav om at de skal være ens.
 • De andelsehavere, der selv har betalt for en nylig udskiftning af måler, får deres penge retur.
Ansøgning om opsætning af antenne
 • Bestyrelsen har modtaget ansøgning om opsætning af antenne/parabol. Ken vil tale med andelshaveren samt besigtige, hvordan den kan placeres. Bestyrelsen træffer herefter beslutning.
Varmeregnskabet
 • Vores administrator er ved at formulere et skrift vedr. regnskabet.
Rengøring
 • Lis og Trine har indhentet tilbud fra hhv. Rengøringsagenterne og Rancoon. Rancoon har givet det mest fordelagtige tilbud, hvor vi kan udover almindelig rengøring kan tilkøbe en række andre opgaver billigt. Bestyrelsen har derfor besluttet at skifte til Rancoon pr. 1. september.
Gårdlauget
 • En fagmand er bestilt til at komme og vurdere legepladsens tilstand samt komme med et bud på, hvad det vil koste at få den udbedret. Mads vil herefter kontakte Skolen ved Sorte Hest for at høre, hvor meget de vil bidrage med.
 • Mads har forestået at der er blevet lagt fliser der hvor børnene bevæger sig hen over græsset til legepladsen, så græsset ikke bliver ødelagt.
 • Trine har bedt om en oversigt over, hvad der skal laves og af hvem for at forhøre sig om et bedre tilbud hos Rancoon.
 • En fælles arbejds-/aktivitetsdag er under planlægning. Trine og Ingerlise står for dette. Aktiviteter kan bl.a. være tømning af kompost, slibning af havemøbler og maling af cykelskure.
Evt.
 • Revision af husorden skal være et punkt på næste bestyrelsesmøde
 • Det skal undersøges, om det er ulovligt at grille på altanerne samt på terassen foran fælleslokalet.

mandag den 27. maj 2013

torsdag den 2. maj 2013

Info vedr. affaldssortering

Se retningslinjer for afffaldssortering, herunder brug af containere, skakte, storskraldsrum mv.


søndag den 7. april 2013

Referat fra bestyrelsesmøde 5. marts 2013

Til stede:
Lis, Ole, Ken, Peter, Trine, Tom, Rikke (referent)

Godkendelse af referater
Seneste referat blev godkendt og underskrevet.

Ordinær generalforsamling
Ole og Ken er på valg som bestyrelsesmedlemmer til den ordinære generalforsamling d. 23/4 2013. Ole vil gerne genopstille – Ken udbad sig lidt betænkningstid.

Varmeregnskab
Peter og Lis aftaler en dato for et møde med T2.

Defekt varmemåler
Der er en defekt varmemåler i en lejlighed. Andelshaver har gennem to år forsøgt at få Ista til at gøre noget ved det, dog uden resultat. Lis kontakter nu Ista. Peter mener desuden, at vi skal overveje en udskiftning af alle målere på én gang, da vi kan forvente flere defekter pga. målernes alder.

Skyldig husleje
Der er (efter aftale med bestyrelsen) skyldig husleje efter en afdød andelshaver. Da skifteretten nu er færdig, vil Lis give besked til Administrator om at sørge for at indkræve det skyldige beløb.

Gårdlauget
Der vil blive opsat et skilt ved cykelskuret til markering af parkeringsplads til en andelshavers handicapscooter.

mandag den 11. marts 2013

Referat fra bestyrelsesmøde d. 25. februar 2013

Til stede:                     
Lis, Ole, Ken, Peter, Erik, Trine, Rikke (referent)

Godkendelse af referater
 • Seneste referat blev godkendt og underskrevet.
Varmeregnskab
 • Der foregår en fortsat dialog med T2 og Netto om det historiske varmeregnskab. Der arbejdes på at nå frem til en løsning. Fordelingen af varmeudgiften er dog på plads nu og fremover.
El-aflæsning
 • El-aflæsning er foretaget og indsendt.

Nyt fra gårdlauget
 • Der holdes fastelavnsfest i gården søndag d. 10. februar.
 • Problemet med råd i sandkassens træ bliver kun værre. Trine vil tage dette op i gårdlauget.
IT
 • Der opstår indimellem tvivl om, hvem man skal kontakte ved spørgsmål eller problemer med foreningens it. Alle henvendelser skal rettes til Erik.
 Økonomi
 • I forbindelse med arbejdet med en spareplan vil Ken kontakte Rengøringsagenterne vedrørende et evt. bedre tilbud.
Generalforsamling
 • Ordinær generalforsamling er datosat til d. 23/4 2013.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2012

Se referatet her

Referat fra ordinær generalforsamling 2012

Se referatet her

tirsdag den 5. marts 2013

Referat fra bestyrelsesmødet d. 8. januar 2013

Til stede:                     
Lis, Ole, Ken, Eva, Mads, Tom, Trine (referent)
Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder
 • Punktet udsat, da Rikke ikke deltog i mødet.
Ordinær generalforsamling
 • Administrator Kirstein, ønsker datoer for afholdelse af ordinær generalforsamling. Lis informerer administrator om følgende mulige datoer: 15/4, 18/4, 22/4 eller den 23/4.
Varmeregnskab
 • Intet nyt (Peter ikke deltog i mødet).
 • Lis har talt med Michael i nr. 12 om muligheden for at ”låse” termostaterne på radiatorerne i opgangene så der ikke umiddelbart kan skrues op for varmen. Lis kontakter Michael for at høre om det er noget han vil være behjælpelig med.
El-aflæsning
 • Tom aflæser el i fælleslokale, varmecentral og garage. Afleverer tallene til Lis.
Gårdlauget
 • Referater for de sidste møder lægges på vores hjemmeside.
 • Gårdlauget arrangerer fastelavnsfest den 10. februar. Thomas Vissing, Ingerlise Madsen, Jørgen Kunstmann og Mads Brændmose Jensen står for arrangementet.
Fuldmagt
 • Den underskrevne fuldmagt til brug for tinglysning var bortkommet i posten fra banken. Banken sendte en ny den 27. december som blev underskrevet af Mads, Eva og Lis og hentet af bud fra banken, så det skulle ikke give problemer.
El-scooter og automatisk døråbning til gården
 • Bestyrelsen har givet tilladelse til placering af el-scooter i kælderen nr. 24 samt automatisk døråbning til gården. Kommunen er blevet informeret om, at døren (ved smøgen ved Netto) tilhører bilforhandler Meyer og at de derfor bør kontakte ejeren.
Spareplan
 • Ken tager kontakt til Rengøringsagenterne med henblik på et møde hvor der skal drøftes mulige besparelser. I mødet deltager, Lis, Ole, Tom og Ken.