søndag den 30. november 2014

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4.november 2014

Til stede:
Ole, Michael, Tom, Lis , Ken og Trine (referent)


Opfølgning – fælleslokalet
Connie-Britt, Eva og Trine administrerer udlejning af fælleslokalet. Connie-Britt og Trine har været i Nordea Bank og anmodet om at få oprettet en foreningskonto vedrørende fælleslokalet. Denne konto forventes at blive oprettet i nærmeste fremtid.
Trine, Eva og Lis har holdt møde med T2 omkring ejerforholdet af lokalet. Dette er endnu ikke afklaret.
Der er aftalt nyt møde med T2, hvor både Ken og Michael deltager.


Status – Nye vandmålere
Der er opsat ny måler hos Lis. Når den er testet og fungerer korrekt, vil der blive skiftet målere i stort set samtlige lejligheder.


Manglende lys i gården
Et par fra bestyrelsen gennemgår gården i løbet af den kommende weekend og tjekker belysningen.


IT
Der skulle ikke være problemer.


Udlejning af lejligheder
Det er ikke ifølge vores vedtægter er tilladt at udleje sin bolig. Der vil i nærmeste fremtid blive sendt brev ud til alle andelshavere, hvor der gøres opmærksom på at reglerne skal overholdes.


Ekstra rengøring i opgange
Lis bestiller ekstra rengøring af opgangene.


Julegratiale - Bestyrelsen
Der var enighed om, at der kun udbetales det tilladte honorar til vores formand og øvrige modtager en vingave.


Refinansiering af lånPunktet udgik, da Jacob ikke var til stede.

Gårdlaug
Punktet udgik, da Mikkel ikke var til stede.
søndag den 19. oktober 2014

Referat fra bestyrelsesmøde i gårdlauget d. 22. september 2014

Dagsorden:
1 Godkendelse af referat
2 Valg af kasserer
3 Økonomi
4  Rensning af regnvandsbrønde mm
5 Belysning i lille gård (mangler at modtage et tilbud) og i "Jørgens gård"
6 Evt.

1.
- Referat godkendt.

2.
- Valgt kasserer. - Mikkel Stavnsbo Fra T1.

3.
- Info: link til regnskabsoversigt ved vores administrator.
HTTP://amerikavej.vestadm.dk ; login 123.
- kvartalsregnskab ser fint ud dog mangler gartner fortsat at fakturere samt det kommende udskiftning af belysningen i lillegård er ej heller indregnet grundet manglende tilbud.

4.
- Steffen kobles på regnvandsbrøndene og tjekket disse.
- Alle foreninger bliver med dette referat opfordret til at efterse deres spildevandsbrønde, således at vi kan få afhjulpet vores oversvømmelsesproblem samt problemet med rotter.

5.
- Vedr. Udskiftning af belysning i lillegård. der er indkommet 1 Tilbud. Der mangler fortsat min. 1 tilbud.
Forventet udgift 30.000 - 40.000 kr.
- Vedr. Mgl. Belysning ud for ejendommen Amerikavej 10. De opfordres med dette referat at opsætte belysning og eller efterse eksisterende på ejendommen ud mod gården.

6. Evt
- Vedr. Arbejdsdag. Den seneste blev aflyst grundet dårligt vejr. Næste arbejdsdag bliver i foråret 2015


 


Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. august 2014

Til stede:
Ole, Lis, Eva, Mikkel, Kenn, Tom, Jakob, Trine, Connie, Peter, Rikke (referent)

Opfølgning på møde med T2
T2 vil gerne holde et møde med os, hvor fælles gods og fælles konti skal opgøres og aftales.

Nye målere
Der er problemer med aflæsning af de nye målere, idet de sender forkerte signaler. Peter vil tage kontakt til leverandøren.

Nye regler for revisionsskik
Der er kommet nye regler for udarbejdelse af regnskab. Bestyrelsen skal læse reglerne igennem og skrive under.
 
Fuldmagt til betaling af regninger via net
Adminstrator skal have en fuldmagt for fremover at kunne betale regninger via net i stedet for PBS. Bestyrelsen underskrev denne fuldmagt.

Liste over bestyrelsesmedlemmer og opgaver
Listen er opdateret g bliver hængt op samt lagt på hjemmesiden hurtigst muligt.

IT-abonnement
Jakob har indhentet et tilbud hos Global Connect, hvor vi kan spare ca 17 %. Skiftet vil kunne financieres hjem på ca. 1½ år. Risikoen er et mere ustabilt net, idet Global Connect har lidt flere nedbrud. Bestyrelsen vurderede at det ikke var besparelsen værd. Til gengæld ønskes aftalen med T2 lavet om, således at T1 og T2 hver især betaler for antal brugere pr. år i stedet for efter en fordelingsnøgle, som det er tilfældet nu. Prisen skal sættes efter antal brugere. Derudover skal det sikres bedre end det er tilfældet nu, at internettet frakobles, når beboere fraflytter.

Gårdlauget
Ved seneste møde er konstitueringen i gårdlauget blevet diskuteret og bestyrelsen for T1 har valgt at gøre indsigelse mod at samme person er konstitueret som formand og som kasserer. Derudover vil bestyrelsen bede om bedre indsigt i gårdlaugets budget.

Hjemmesiden er nede
Vores hjemmeside har været nede i en længere periode. Peter tager sig af at kontakte udbyderen.

lørdag den 30. august 2014

Opdateret liste over bestyrelsesmedlemmer og kontaktpersoner


Liste over bestyrelsesmedlemmer og kontaktpersoner

Referat fra generalforsamling d. 29. april 2014

Referat fra generalforsamlingen 2014 er tilgængelig via nedenstående links:

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. maj 2014

Til stede:
Ole, Lis, Trine, Michael, Mikkel, Rikke (referent)

Konstituering efter generalforsamling

Lis blev konstitueret som formand for bestyrelsen.

Listen over bestyrelsesmedlemmer og opgaver skal opdateres - de nye suppleanter var dog ikke til stede, så opgaver kunne ikke fordeles.
Nye regler for regnskab
Ken var ikke til stede på mødet, så punktet kunne ikke behandles. Lis kontakter Ken, da det gerne skal være på plads til næste bestyrelsesmøde.

It
Jakob skal hente tilbud hjem på internet.

Døre og vinduer i vores ejendomD
er er opstået usikkerhed om vedligeholdelsesansvaret for døre og vinduer i vores ejendom. Mikkel undersøger dette nærmere til næste bestyrelsesmøde.

Gårdlauget
Hverken Trine eller Mads genopstiller til valg til gårdlaugets bestyrelse ved den kommende generalforsamling. Mikkel vil gerne stille op. Derudover vil Trine sætte opslag op i opgangene og opfordre øvrige til at stille op, da der er mulighed for at vi igen kan få to personer med i bestyrelsen.

søndag den 1. juni 2014

onsdag den 9. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. april 2014

Til stede: 
Ole, Eva, Michael, Jacob, Peter, Mads og Trine (referent)
Afbud: Lis, Ken


Ordinær generalforsamling – Hvem opstiller igen?
På valg Eva og Lis – genopstiller begge.

Status - Vandmålere
Peter har skrevet til leverandøren af vandmålerne og oplyst dem om problemet med de forkerte målere samt problemet med at der tælles forkert og at han i den forbindelse ville foretage nogle aflæsninger/test.Resultatet af disse test har vist, at der er fejl  i pulsmålerne, hvilket betyder at Ista ikke kan aflæse målerne korrekt. Peter skriver igen til leverandøren og anmoder om en løsning på problemet.

Status – Udfyldelse af nøgleoplysningsskema
Punktet udsat, da Ken ikke var tilstede.

Flaskecontainer
Flaskecontaineren på Amerikavej er blevet udskiftet, så problemet med støj skulle være løst.

Varmesag T2
Sagen er ved at være afsluttet. Netto betaler for deres forbrug. Ib (T2) og Vibeke Nøhr er ved at ordne problemet så Netto i fremtiden kommer til at betale a conto som andre.

IT
Jacob har haft kontakt med Tdc, der ikke kunne komme med en billigere løsning. Jacob kontakter Global Connect og undersøger muligheden for en bedre pris på vores internet.

Revneregistrering / Metro Team
Gennemgangen af vores bygning m.m. er afsluttet.

Gårdlaug
Ordinær generalforsamling den 27. maj.
På valg fra T1:
 • Trine – genopstiller ikke.
 • Mads – genopstiller ?
Der er kommet sand, masser af sand i sandkassen. Gårdlauget finder en løsning på hvad der skal ske med det sand, der er leveret for meget.

Eventuelt
Reglerne for benyttelse af gården bør indskærpes overfor skolen der benytter gården. Der bør gøres noget ved problemet med børn der leger på cykeltagene.

Vores cykelskure trænger til træbeskyttelse. Mads og Trine tager punkterne op på næste møde i gårdlauget.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. marts 2014

Til stede:
Lis, Ken, Michael, Tom, Peter, Mads og Trine (referent)Afbud: Eva

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet februar 2014
Da der ikke har været kommentarer / rettelser til referatet, betragtes det som godkendt.

Ordinær generalforsamling – samt Årsberetning
Generalforsamling afholdes den 29. april 2014.

Der var en enkelt rettelse til årsberetningen. Problemer med varmvandsmålere, rettes til problemer med vandmålere.

Der er installeret forkerte vandmålere i 55 lejligheder. Vi har bestilt vandmålere med puls 100, men har fået installeret målere med puls 10. Vandforbrug kan derfor ikke aflæses korrekt, hvilket betyder at vandforbrug sættes lig året før. Peter (og Ken) undersøger problemet nærmere og sender mail til Poul Christensen og kopi af mail til Lars fra Clorius.

Lis retter årsberetningen.

Oplysningspligt ved salg af andelsboliger
I forbindelse med salg af andelsboliger, skal der udfyldes et nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen. Bestyrelsen skal ved salg af bolig udlevere oplysningerne til køber. Skemaet udfyldes på nettet og oplysningerne er gældende et år. Ken kontakter administrator vedrørende skemaet og får det lagt på vores hjemmeside.

Varmesag T2/Netto
Sagen afsluttes. Lis kontakter administrator og accepterer forlig.

IT
Jacob kontakter Global Connect og Tdc og undersøger muligheden for en bedre pris.

Revneregistrering / Metro Team
I forbindelse med Metrobyggeriet, registrerer Metro Team om der er revner i vores bygning og vil derfor i nærmeste fremtid besigtige samtlige lejligheder m.m.

Ventilatorer
Ventilator i nr. 24 skal udskiftes og samtidig skal der isættes en rist. Lis kontakter elektriker Kim og får en pris på opgaven.

Gårdlauget
Der har været afholdt fastelavnsfest.

Eventuelt
Lis er blevet kontaktet af mulige købere, der har efterspurgt en venteliste. Der var enighed om, at vi ikke ville oprette en venteliste igen, men at vi gerne ville lave en ”interesseliste”. Hvis man vil sælge sin bolig og ikke selv har en køber, kan man kontakte bestyrelsen og høre om der er nogen på listen. Sælger bestemmer selv om de vil kontakte de interesserede.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. februar 2014

Til stede:
Lis, Eva, Ken, Mads, Trine, Michael, Peter, Rikke (referent)Afbud: Ole
 
Godkendelse af referatTo referater blev godkendt. Vi besluttede at fremadrettet underskriver bestyrelsen ikke længere referater og opbevarer dem i papirudgave. Referater betragtes automatisk som godkendt, hvis der ikke er indvendinger senest en uge efter udsendelse, hvorefter de lægges på hjemmesiden.
 
Ordinær generalforsamlingOrdinær generalforsamling afholdes d. 29. april 2014
 
Larm fra flaskecontainerBestyrelsen har modtaget henvendelse fra en andelshaver på Amerikavej, som om natten er generet af larm fra flaskecontaineren. Bestyrelsen opfordrer til at beboerne selv bringer sagen videre til kommunen.
 
Varmeregnskabet Sagen kører videre hos advokaten.
 
Udskiftning af vandmålereDer er problemer med aflæsning af 5-6 af de nye målere. Peter tager kontakt til Ista.
 
ITDer er underskud på IT-kontoen og det månedlige beløb for internet bør hæves. (Pt. er prisen 30 kr. pr. måned). Derudover er der en del som er tilsluttet uden at betale. Disse skal pilles ud af krydsfeltet, hvis de ikke ønsker internet, alternativ betale for det. Når denne oprydning har fundet sted, vil vi vurdere hvor meget det månedlige beløb skal stige for at dække omkostningerne. Jacob undersøger sagen og Lis kontakter T2 angående evt. tidligere fælleskonto til IT.
 
Ventilator/ventilationsanlægPunktet udsættes, da Tom ikke er til stede.
 
GårdlaugetDer er møde i gårdlauget d. 5. februar. Ellers ikke noget nyt fra gårdlauget.
 
AffaldstømmekalenderTrine har fundet ud af, at kommunen stiller en online tømmekalender til rådighed. Link hertil vil blive lagt på hjemmesiden


søndag den 2. marts 2014

Referat fra bestyrelsemøde d. 6. januar 2014

Til stede:                     
Mads, Eva, Ole, Lis, Ken, Michael, Tom, Trine (referent)
Afbud: Rikke og Peter

Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder
Trine havde en rettelse til referatet fra bestyrelsesmødet den 05.11.2013. Det blev derfor ikke underskrevet.
Rettelse til punktet vedrørende fælleskonti med T2. ”Trine vil sørge for at vi også får adgang til kontoen vedrørende fælleslokalet” skal rettes til: ”Trine beder bestyrelsen om at sørge for at vi får adgang til kontoen”.

Ordinær generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 29. april 2014. Lis informerer administrator Carsten Kirstein om datoen.

Aktivering af varmeventiler
Vi har betalt en regning på kr. 5.000,- (VVS Tage) for at aktivere varmeventiler. Michael og Tom vil i fremtiden gerne hjælpe med at tjekke om der er vand på anlægget og om der eventuelt skal stilles på varmen m.m. Michael kontakter Peter og aftaler nærmere.

Varmesag T2/Netto
Vi har modtaget kr. 162.000 fra Netto (de har endnu ikke betalt sagsomkostningerne). I nærmeste fremtid forhandles der igen med T2 omkring vores tilgodehavende.

Konto fælleslokalet og andre konti med T2
Bestyrelsen tager punktet op på fællesmødet med T2.

IT
Punktet udsat til næste møde.

Ventilatorer/ventilationsanlæg
Punktet udsat til næste møde.
 
Gårdlaugets generalforsamling den 26. november
Bestyrelsen i gårdlauget består af følgende medlemmer: Mads Brændemose Jensen (formand), Ingerlise Madsen (kasserer), Jørgen Kunstman, Randi Larsen, Sanne Slot Hansen, Trine Rasander og Jakob Kusco.

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 27. maj 2014.

Eventuelt
Trine var blevet spurgt om muligheden for at benytte fælleslokalet uden betaling til fællesspisning for flere beboere i gården. Det var ikke muligt.
 
Kun ved fællesarrangementer for T1 og T2 eller arrangementer arrangeret af gårdlauget vil det være muligt at ansøge om at benytte lokalet uden betaling.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5 november 2013

Til stede:Lis, Ole, Eva, Ken, Trine, Jakob, Michael, Rikke (referent)

Godkendelse af referatReferat fra bestyrelsesmødet i oktober blev godkendt.

Udskiftning af vandmålere
 • Alle målere er udskiftet. I syv lejligheder kunne man ikke umiddelbart få adgang til måler, hvorfor væggen måtte skæres op.
 • Ista er informeret om, at der nu kan fjernaflæses.
Varmeregnskabet
 • Sagen kører fortsat mellem de involverede parter (T1, T2, Netto/Meyer).
Konto fælleslokale og andre fælleskonti med T2
 • Vi har ikke adgang til kontoen vedr. fælleslokalet – kun T2 har adgang til denne. Trine beder bestyrelsen om at sørge for at vi får adgang til kontoen.
 • Der skal indhentes en fuldmagt fra T2. Der skal også undersøges vedr. evt. øvrige fælles konti med T2. Lis bringer emnet op på kommende møde med T2’s bestyrelse.
P-kælderen
 • Vores rengøringsselskab har opdaget at der står en masse ting opbevaret i P-kælderen. Trine laver et opslag om at man skal fjerne sine ting.
 • Ventilationen i P-kælderen SKAL være tændt, det er ulovligt at have den slukket. Dette skal tages op på kommende møde med T2.
Gårdlauget
 • Gårdlauget skulle have afholdt generalforsamling inden udgangen af juni. Dette er ikke sket, muligvis fordi formanden er syg. GF bliver nu afholdt d. 26. november. Trine og Mads har skrevet en årsberetning for 2012/13.
Evt.
 • Der er en del mortorstøj fra de 5 ventilatorer på taget. De skal serviceres eller renses. Lis bestiller service.

mandag den 17. februar 2014

Affaldskalender

Via dette link kan I se en kalender for tømning af affaldscontainere/beholdere.

Kalenderen dækker alle planlagte affaldsordninger, der hentes sjældnere end én gang om ugen. (Dvs. at almindelig dagrenovation og bioaffald ikke fremgår af kalenderen).