søndag den 2. marts 2014

Referat fra bestyrelsemøde d. 6. januar 2014

Til stede:                     
Mads, Eva, Ole, Lis, Ken, Michael, Tom, Trine (referent)
Afbud: Rikke og Peter

Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder
Trine havde en rettelse til referatet fra bestyrelsesmødet den 05.11.2013. Det blev derfor ikke underskrevet.
Rettelse til punktet vedrørende fælleskonti med T2. ”Trine vil sørge for at vi også får adgang til kontoen vedrørende fælleslokalet” skal rettes til: ”Trine beder bestyrelsen om at sørge for at vi får adgang til kontoen”.

Ordinær generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 29. april 2014. Lis informerer administrator Carsten Kirstein om datoen.

Aktivering af varmeventiler
Vi har betalt en regning på kr. 5.000,- (VVS Tage) for at aktivere varmeventiler. Michael og Tom vil i fremtiden gerne hjælpe med at tjekke om der er vand på anlægget og om der eventuelt skal stilles på varmen m.m. Michael kontakter Peter og aftaler nærmere.

Varmesag T2/Netto
Vi har modtaget kr. 162.000 fra Netto (de har endnu ikke betalt sagsomkostningerne). I nærmeste fremtid forhandles der igen med T2 omkring vores tilgodehavende.

Konto fælleslokalet og andre konti med T2
Bestyrelsen tager punktet op på fællesmødet med T2.

IT
Punktet udsat til næste møde.

Ventilatorer/ventilationsanlæg
Punktet udsat til næste møde.
 
Gårdlaugets generalforsamling den 26. november
Bestyrelsen i gårdlauget består af følgende medlemmer: Mads Brændemose Jensen (formand), Ingerlise Madsen (kasserer), Jørgen Kunstman, Randi Larsen, Sanne Slot Hansen, Trine Rasander og Jakob Kusco.

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 27. maj 2014.

Eventuelt
Trine var blevet spurgt om muligheden for at benytte fælleslokalet uden betaling til fællesspisning for flere beboere i gården. Det var ikke muligt.
 
Kun ved fællesarrangementer for T1 og T2 eller arrangementer arrangeret af gårdlauget vil det være muligt at ansøge om at benytte lokalet uden betaling.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5 november 2013

Til stede:Lis, Ole, Eva, Ken, Trine, Jakob, Michael, Rikke (referent)

Godkendelse af referatReferat fra bestyrelsesmødet i oktober blev godkendt.

Udskiftning af vandmålere
  • Alle målere er udskiftet. I syv lejligheder kunne man ikke umiddelbart få adgang til måler, hvorfor væggen måtte skæres op.
  • Ista er informeret om, at der nu kan fjernaflæses.
Varmeregnskabet
  • Sagen kører fortsat mellem de involverede parter (T1, T2, Netto/Meyer).
Konto fælleslokale og andre fælleskonti med T2
  • Vi har ikke adgang til kontoen vedr. fælleslokalet – kun T2 har adgang til denne. Trine beder bestyrelsen om at sørge for at vi får adgang til kontoen.
  • Der skal indhentes en fuldmagt fra T2. Der skal også undersøges vedr. evt. øvrige fælles konti med T2. Lis bringer emnet op på kommende møde med T2’s bestyrelse.
P-kælderen
  • Vores rengøringsselskab har opdaget at der står en masse ting opbevaret i P-kælderen. Trine laver et opslag om at man skal fjerne sine ting.
  • Ventilationen i P-kælderen SKAL være tændt, det er ulovligt at have den slukket. Dette skal tages op på kommende møde med T2.
Gårdlauget
  • Gårdlauget skulle have afholdt generalforsamling inden udgangen af juni. Dette er ikke sket, muligvis fordi formanden er syg. GF bliver nu afholdt d. 26. november. Trine og Mads har skrevet en årsberetning for 2012/13.
Evt.
  • Der er en del mortorstøj fra de 5 ventilatorer på taget. De skal serviceres eller renses. Lis bestiller service.