onsdag den 9. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. april 2014

Til stede: 
Ole, Eva, Michael, Jacob, Peter, Mads og Trine (referent)
Afbud: Lis, Ken


Ordinær generalforsamling – Hvem opstiller igen?
På valg Eva og Lis – genopstiller begge.

Status - Vandmålere
Peter har skrevet til leverandøren af vandmålerne og oplyst dem om problemet med de forkerte målere samt problemet med at der tælles forkert og at han i den forbindelse ville foretage nogle aflæsninger/test.Resultatet af disse test har vist, at der er fejl  i pulsmålerne, hvilket betyder at Ista ikke kan aflæse målerne korrekt. Peter skriver igen til leverandøren og anmoder om en løsning på problemet.

Status – Udfyldelse af nøgleoplysningsskema
Punktet udsat, da Ken ikke var tilstede.

Flaskecontainer
Flaskecontaineren på Amerikavej er blevet udskiftet, så problemet med støj skulle være løst.

Varmesag T2
Sagen er ved at være afsluttet. Netto betaler for deres forbrug. Ib (T2) og Vibeke Nøhr er ved at ordne problemet så Netto i fremtiden kommer til at betale a conto som andre.

IT
Jacob har haft kontakt med Tdc, der ikke kunne komme med en billigere løsning. Jacob kontakter Global Connect og undersøger muligheden for en bedre pris på vores internet.

Revneregistrering / Metro Team
Gennemgangen af vores bygning m.m. er afsluttet.

Gårdlaug
Ordinær generalforsamling den 27. maj.
På valg fra T1:
  • Trine – genopstiller ikke.
  • Mads – genopstiller ?
Der er kommet sand, masser af sand i sandkassen. Gårdlauget finder en løsning på hvad der skal ske med det sand, der er leveret for meget.

Eventuelt
Reglerne for benyttelse af gården bør indskærpes overfor skolen der benytter gården. Der bør gøres noget ved problemet med børn der leger på cykeltagene.

Vores cykelskure trænger til træbeskyttelse. Mads og Trine tager punkterne op på næste møde i gårdlauget.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. marts 2014

Til stede:
Lis, Ken, Michael, Tom, Peter, Mads og Trine (referent)Afbud: Eva

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet februar 2014
Da der ikke har været kommentarer / rettelser til referatet, betragtes det som godkendt.

Ordinær generalforsamling – samt Årsberetning
Generalforsamling afholdes den 29. april 2014.

Der var en enkelt rettelse til årsberetningen. Problemer med varmvandsmålere, rettes til problemer med vandmålere.

Der er installeret forkerte vandmålere i 55 lejligheder. Vi har bestilt vandmålere med puls 100, men har fået installeret målere med puls 10. Vandforbrug kan derfor ikke aflæses korrekt, hvilket betyder at vandforbrug sættes lig året før. Peter (og Ken) undersøger problemet nærmere og sender mail til Poul Christensen og kopi af mail til Lars fra Clorius.

Lis retter årsberetningen.

Oplysningspligt ved salg af andelsboliger
I forbindelse med salg af andelsboliger, skal der udfyldes et nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen. Bestyrelsen skal ved salg af bolig udlevere oplysningerne til køber. Skemaet udfyldes på nettet og oplysningerne er gældende et år. Ken kontakter administrator vedrørende skemaet og får det lagt på vores hjemmeside.

Varmesag T2/Netto
Sagen afsluttes. Lis kontakter administrator og accepterer forlig.

IT
Jacob kontakter Global Connect og Tdc og undersøger muligheden for en bedre pris.

Revneregistrering / Metro Team
I forbindelse med Metrobyggeriet, registrerer Metro Team om der er revner i vores bygning og vil derfor i nærmeste fremtid besigtige samtlige lejligheder m.m.

Ventilatorer
Ventilator i nr. 24 skal udskiftes og samtidig skal der isættes en rist. Lis kontakter elektriker Kim og får en pris på opgaven.

Gårdlauget
Der har været afholdt fastelavnsfest.

Eventuelt
Lis er blevet kontaktet af mulige købere, der har efterspurgt en venteliste. Der var enighed om, at vi ikke ville oprette en venteliste igen, men at vi gerne ville lave en ”interesseliste”. Hvis man vil sælge sin bolig og ikke selv har en køber, kan man kontakte bestyrelsen og høre om der er nogen på listen. Sælger bestemmer selv om de vil kontakte de interesserede.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. februar 2014

Til stede:
Lis, Eva, Ken, Mads, Trine, Michael, Peter, Rikke (referent)Afbud: Ole
 
Godkendelse af referatTo referater blev godkendt. Vi besluttede at fremadrettet underskriver bestyrelsen ikke længere referater og opbevarer dem i papirudgave. Referater betragtes automatisk som godkendt, hvis der ikke er indvendinger senest en uge efter udsendelse, hvorefter de lægges på hjemmesiden.
 
Ordinær generalforsamlingOrdinær generalforsamling afholdes d. 29. april 2014
 
Larm fra flaskecontainerBestyrelsen har modtaget henvendelse fra en andelshaver på Amerikavej, som om natten er generet af larm fra flaskecontaineren. Bestyrelsen opfordrer til at beboerne selv bringer sagen videre til kommunen.
 
Varmeregnskabet Sagen kører videre hos advokaten.
 
Udskiftning af vandmålereDer er problemer med aflæsning af 5-6 af de nye målere. Peter tager kontakt til Ista.
 
ITDer er underskud på IT-kontoen og det månedlige beløb for internet bør hæves. (Pt. er prisen 30 kr. pr. måned). Derudover er der en del som er tilsluttet uden at betale. Disse skal pilles ud af krydsfeltet, hvis de ikke ønsker internet, alternativ betale for det. Når denne oprydning har fundet sted, vil vi vurdere hvor meget det månedlige beløb skal stige for at dække omkostningerne. Jacob undersøger sagen og Lis kontakter T2 angående evt. tidligere fælleskonto til IT.
 
Ventilator/ventilationsanlægPunktet udsættes, da Tom ikke er til stede.
 
GårdlaugetDer er møde i gårdlauget d. 5. februar. Ellers ikke noget nyt fra gårdlauget.
 
AffaldstømmekalenderTrine har fundet ud af, at kommunen stiller en online tømmekalender til rådighed. Link hertil vil blive lagt på hjemmesiden