onsdag den 9. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. april 2014

Til stede: 
Ole, Eva, Michael, Jacob, Peter, Mads og Trine (referent)
Afbud: Lis, Ken


Ordinær generalforsamling – Hvem opstiller igen?
På valg Eva og Lis – genopstiller begge.

Status - Vandmålere
Peter har skrevet til leverandøren af vandmålerne og oplyst dem om problemet med de forkerte målere samt problemet med at der tælles forkert og at han i den forbindelse ville foretage nogle aflæsninger/test.Resultatet af disse test har vist, at der er fejl  i pulsmålerne, hvilket betyder at Ista ikke kan aflæse målerne korrekt. Peter skriver igen til leverandøren og anmoder om en løsning på problemet.

Status – Udfyldelse af nøgleoplysningsskema
Punktet udsat, da Ken ikke var tilstede.

Flaskecontainer
Flaskecontaineren på Amerikavej er blevet udskiftet, så problemet med støj skulle være løst.

Varmesag T2
Sagen er ved at være afsluttet. Netto betaler for deres forbrug. Ib (T2) og Vibeke Nøhr er ved at ordne problemet så Netto i fremtiden kommer til at betale a conto som andre.

IT
Jacob har haft kontakt med Tdc, der ikke kunne komme med en billigere løsning. Jacob kontakter Global Connect og undersøger muligheden for en bedre pris på vores internet.

Revneregistrering / Metro Team
Gennemgangen af vores bygning m.m. er afsluttet.

Gårdlaug
Ordinær generalforsamling den 27. maj.
På valg fra T1:
  • Trine – genopstiller ikke.
  • Mads – genopstiller ?
Der er kommet sand, masser af sand i sandkassen. Gårdlauget finder en løsning på hvad der skal ske med det sand, der er leveret for meget.

Eventuelt
Reglerne for benyttelse af gården bør indskærpes overfor skolen der benytter gården. Der bør gøres noget ved problemet med børn der leger på cykeltagene.

Vores cykelskure trænger til træbeskyttelse. Mads og Trine tager punkterne op på næste møde i gårdlauget.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar