tirsdag den 1. december 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. september 2015

Fordeling af arbejdsopgaver:
Listen over bestyrelsesmedlemmer og arbejdsopgaver er opdateret og hænges op på opslagstavlerne snarest.


Automatisk døråbner
Opsætningen af en automatisk døråbner Trøjborggade 7 til gården er nu afsluttet.


De nye målere
Målerne omkonverteres i uge 37. Frederiksberg Forsyning skal ind i alle lejligheder. Der deles sedler ud til alle beboere og annonceres på opslagstavlerne i opgangene.


Utætte ventiler
Der bliver lukket for varmen i hele uge 37, mens alle ventilerne (adgang via kælderrum) bliver udskiftet. Der sættes opslag op i både T1 og T2.


Varmekælder
I forbindelse med udførelsen af energimærkningen har vi fået opfordring til at forbedre en række forhold i forbindelse med vores varmekælder og varmeaflæsning, hvorved vi vil kunne spare en del penge. En mulighed kan være at få en fast service på varmekælderen. Vi vil gå videre med at undersøge denne mulighed, gerne sammen med T2

Brandfældeoprydning i kældergange og kælderrum
Der trænger til oprydning flere steder i kælderen, hvor ting er stillet på gang/fællesarealer. Ole og Connie rydder op.


Status på IT?
Alt ok


Energimærkning af vores ejendom
Rapporten er modtaget og tages op til nærmere diskussion på næste bestyrelsesmøde, herunder muligheden for at eksekvere på nogle af forslagene.


Vurdering af ejendom
Nordea har været her for at foretage vurdering af vores ejendom. Vi afventer pt. vurderingsrapporten.


Grønne arealer foran Amerikavej 24 og Trøjborggade 7
Meyer har bedt om at få fjernet den stolpe, der er opsat for at beskytte hækken ved nr. 7. Bestyrelsen ønsker ikke at fjerne stolpen.
Vi vil undersøge om vi kan få lukket lidt af for indgangen bag ved hækken foran nr. 7 + 24, så vi kan stoppe for folk der sætter cykler, tisser bag hækken etc.


Gårdlaug
Intet til ref.


Evt.
En beboer har tilbudt sin arbejdskraft til at male det grå plankeværk (som er hærget af graffiti) ud mod Trøjborggade, hvis gårdlauget eller foreningen stiller maling til rådighed. Vi undersøger dette.


tirsdag den 1. september 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. juli 2015

Til stede:
Lis, Trine, Ken, Rikke (referent)

Fordeling af arbejdsopgaver
 • Rikke tager opgaven med udskiftning af navneskilte i stedet for Trine. Ellers ingen ændringer til listen.
Evt. referater der mangler
 • Der mangler ingen referater
Opsætning af automatisk døråbner Trøjborggade nr. 7 til gården
 • En andelshaver har bedt om lov til at opsætte automatisk døråbner i Trøjborggade nr. 7 (til gården). Andelshaveren (kommunen) skal selv sørge for opsætning + reetablering ved evt. fraflytning
De nye måler, utætte ventiler, varmekælder generel, opdatering
 • Målere: Der har været et møde med leverandøren for en måned siden og der er fundet en løsning med en omprogrammering af alle målere.  VVS-firmaet vil gratis levere 1 arbejdsdag. Peter kan udføre dét, som de ikke når på denne dag.
 • Utætte ventiler: Peter har fået to tilbud. Vi siger OK til det ene sammen med T2 (de skal også have skiftet deres). Vi ved endnu ikke, hvornår udskiftningen vil sted.
Varmekælderen
 • Punkt udgik, da Peter ikke var til stede.
Regninger fra Azero og TDC vedr. IT?
 • Regning fra Azero vedrørende domæne og e-mailadresser skal deles med T2. Lis tager fat i dem.
 • Vi har modtaget en uforståelig varsel om abbonnementsstigning. Vi tager det op med TDC, når regningen kommer.
Energimærkning
 • Energimærkningen af vores ejendom udløber 4-8-2015 og skal fornyes/forlænges.  Lis sørger for dette sammen med vores advokat (Vibeke).
Gårdlaug
 • Bestyrelsen mener fortsat ikke at gården bliver passet ordentligt. Lis skriver til formanden for gårdlauget og spørger til dette.
Eventuelt
 • En motorcykel er parkeret i hækken ud for vores ejendom i Trøjborggade og spærrer adgangen til kloakken. Vi har forsøgt at få den fjernet via henvendelse til Politiet, men de henviser til Vej og Park, som kun vil fjerne den mod betaling.
 • Brøndene bliver lavet fredag d. 3. juli.
 • Toilettet ved fælleslokalet skyller ikke ordentlig og skal enten repareres eller udskiftes. Trine tager fat i Tage.
 
   

Opdateret liste over bestyrelse og opgavefordeling

Se den opdaterede liste her

søndag den 14. juni 2015

Årsregnskab samt årsrapport 2014Referat fra generalforsamling d. 23. april 2015

Se referatet her


Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015


Til stede: Ole, Lis, Ken, Trine, Tom, Rikke (referent)

Konstituering og opgavefordeling efter generalforsamling
 • Lis er fortsat formand og Ole næsteformand for bestyrelsen.
 • Der er sandsynligvis kun få ændringer til listen over bestyrelsesmedlemmer og opgaver – disse behandles på næste møde.
Bestyrelsens opgaver og ansvar
Bestyrelsen ser en udfordring i, hvilke opgaver og problemer andelshavere kontakter bestyrelsesmedlemmer (og i særdelshed formanden) med. Som udgangspunkt kan man kun kontakte bestyrelsen/formanden med de emner der står på listen over bestyrelsesmedlemmer og opgaver - og kun på rimelige tidspunkter (hvilket fx ikke er sent om aftenen). Bestyrelsen vil udarbejde et skriv herom til alle andelshavere.

Referater der mangler
Der mangler fortsat referat fra bestyrelsesmødet i marts. Ken har referatet og sørger for at sende det til godkendelse.

Møde med T2
D. 1. juni kl. 19:30 er der møde med T2 om det fremtidige økonomiske samarbejde. Bestyrelsen deltager i mødet.

Målere og ventiler
 • Målere: Peter ikke til stede, så det var vanskeligt at behandle punktet. Lis vil kontakte Peter for at få en endelig afklaring i løbet af få dage.
 • Ventiler: Ventiler i ejendommen skal skiftes. Vi har fået et tilbud og skal indhente mindst et tilbud mere.
Nabohøring
Svar i forbindelse med nabohøringen er indgivet via vores advokat. Det indsendte svar er lagt på vores hjemmeside.

Rensning af afløbsrør
Vores afløbsrør vil blive renset i uge 24. Der skal laves en bestillingsseddel til alle andelshavere, hvor man kan angive om man ønsker rensning af rør. Prisen er 300 eksl. moms og vil blive trukket over husleje.

Kopi af referater
En kopi af godkendte bestyrelsesmødereferater skal fremover sendes til vores advokat

torsdag den 7. maj 2015

Referat fra bestyrelsmøde d. 3. marts 2015

Til stede:
Lis, Eva, Ole, Peter, Ken, Tom, Connie, Jakob


Fælleslokale
 • Forbrug af energi skal indgå i regnskabet for fælleslokalet
 • EL: aflæses af Tom
 • Varme: Der skal etableres en måler – indtil da beregnes 80 Kwh/m²/år
 • Dokument som beskriver metode sendes til Kirstein
P-kælder
 • Bestyrelsen i T1 ønsker ikke at parkeringskælderen bruges til cykelparkering. Vedtægterne indeholder bestemmelse om, at kælderen kun er for indregistrerede køretøjer.
T1 og T2 fællesmøde
 • Mulighederne for at T1 overtager regnskab og dermed samtlige indtægter og udgifter for parkeringskælderen undersøges. Fordeling af disponeringsret på hhv. 22 og 8 pladser fastholdes 
Varme aflæsning (Peter)
 • Varme: Max kommer rundt for at foretage indregulering
 • Ventiler: Max kommer med pris og alternativ leverandør skal undersøges
 • Varmecentral: Armatec skal kontaktes med henblik på serviceaftale  
Regnskab
 • Kvartalsregnskab skal på dagsorden til bestyrelsesmøderne, når det er modtaget fra administrator - forventeligt i marts (årsregnskab), maj (1. kvartal), august (2.kvartal) og november (3. kvartal) 
 • Bestyrelsen henstiller til, at boligafgiften ikke sættes op for 2015, med henvisning til et regnskab som forventet for 2014.
Faldstamme (Tom)
 • Lyngholm spuler vores faldstammer. I samme ombæring indhentes tilbud, så hver enkelt lejlighed kan få spulet afløb fra hhv. køkken og bad indtil faldstamme (egenbetaling). Der informeres på generalforsamling.
 • Tilmeldingsliste i hver opgang
Indkørsel ved Trøjborggade 7 (Tom)
 • For at beskytte beplantningen ved Trøjborggade 7 kan der sættes en stolpe på hjørnet ved fortovet. Pris undersøges 

mandag den 4. maj 2015

Høringsvar i forbindelse med nabohøring

Se høringssvar fra advokat Carsten Kirstein
Se udtalelse fra bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmøde d. 14. april 2015

Tilstede var: Trine Rasander, Ole Olsen, Ken Kastrup Nielsen, Tom H. A. Brinckmann, Michael Vestergaard, Mikkel Stavnsbo, Connie Britt Jacobsen, Lis Olander
Fraværende: Eva Andersen, Jacob Platz, Peter Sørensen, Rikke Erichsen
Referater:
De manglende referater fra 3. marts 2015 og referat fra møde med T2. Ken samler op på disse.
Måler:
Bestyrelsen besluttede at der nu må en advokat på denne sag, så vi kommer videre enten med nye måler eller som det har været tale om skal softwaret konfigureres til Kamstrup måler. Ken prøver at samle papirerne til advokaten.
Nabo Høring:
En enig bestyrelse besluttede at få advokat Carsten Kirstein til at udfærdige svaret til Kommunen. Vi har indsamlet alle de indvendinger beboerne og bestyrelsen havde og det er sendt til advokaten. Der er særlig lagt vægt på de forringede lysforhold det bliver for Amerikavej 24 og Trøjborggade 7, samt hele den trafikale situation der allerede er og som ikke bliver mindre med det nye byggeri.
Rensning af div. rør:
Der er indhentet tilbud på rensning af vores faldstemmer i de 5 opgange. Bestyrelsen besluttede at få de to der er i hver opgang renset. Samtidig blev der indhentet tilbud på rensning af afløb fra badeværelse til hovedafløb samt fra køkkenvask til hovedafløb. Hvis beboerne vil have det renset ved samme lejlighed kan det gøres for kr.300,00 + moms pr. lejlighed, som man selv skal betale. Vi indhentede tilbuddet fordi vi ved flere beboer har, måtte betale kr. 1500,00 -2000,00 for at få det ordnet. Der vil komme nærmere besked til alle om tidspunktet og hvordan det skal betales.
Generalforsamling 23. april 2015:
Lis og Michael køber ind. Medarbejder, suppleanter og bestyrelse møder kl.18.30.
Gårdlaug:
Se opslag om gårdlaugets generalforsamling
Eventuelt:
Referater skal sendes til administrator   vn@advokatkirstein.Dk

/Referent Lis Olander

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. februar 2015

Til stede: Lis, Eva, Ole, Michael, Tom, Trine, Jakob, Peter, Kirsten, Rikke (referent)

Kirstens anbefalinger vedr. foreningens lån
Kirsten deltog på mødet til en snak om foreningens lån. Kirsten anbefaler, at vi venter indtil swaplånet udløber i 2018 med at foretage evt. ændringer på lånene, for lige nu hvor renten er lav og værdien af swappen er negativ, kan det slet ikke betale sig. Kirsten holder løbende øje med situationen og vil rejse flaget overfor bestyrelsen, når det evt. bliver aktuelt at omlægge lånet eller indfri swappen.


Møde med T2
T2 beder om et møde til afklaring af diverse økonomiske mellemværender i forbindelse med fælleslokale, parkeringskælder etc.. Lis, Michael, Jakob og Ken aftaler et møde hurtigst muligt.
Derudover har T2 problemer med varme i den opgang der ligger længst væk fra vores fælles varmecentral. Vi tager initiativ til at få en ekspert ud at se på problemet.


Ansvarlige for lys
Der har været problemer med manglende lys i kælderlokalerne. Opgaverne med at skfite pærer blev uddelt til de relevante kontaktpersoner.


KloakTom har talt med kloakmesteren. Der er problemer ud for nr. 7, hvor kloakken åbenbart ”dykker” eller ligger for langt nede i forhold til at komme af med vandet. Kloakmesteren anbefaler at videofilme i kloakken for at afsløre evt. probelmer eller alternativt at forsøge at holde problemet nede ved at spule to gange om året, så der ikke samler sig skidt der hvor kloakken ”dykker”. Vi går videre med dette, fremfor at forsøge at filme og evt. løfte kloakken.

Ventiler og målere
Peter er stadig i dialog vedr. nye ventiler.
Kamstrup kommer og stiller en måler op for at se om det virker, det afventer vi. Finder de ikke en løsning i løbet af februar, går vi via advokat.


Evt.
Der er oprettet konto til fælleslokalet. Fælleskalenderen er blevet lukket, så hvis man har booket lokalet, må man gerne lige melde ind til Trine med dato for bookningen. Trine vil også sætte et opslag herom i alle opgange.

onsdag den 18. februar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. januar 2015

Til stede:
Ole, Lis, Eva, Ken, Trine, Jakob, Connie, Mikkel, Michael, Rikke

Møde T2 opfølgning
 • Møde med T2 i december blev aflyst.
 • T2 har tilsyneladende betalt for adgang til at benytte fælleslokalet
 • Der skal arrangeres et nyt møde mellem begge bestyrelser muligt
 • Når vi får en aftale med T2 vedr. brugsret osv. til lokalet på plads, bør denne skrives ned. Advokat og Administrator inddrages for at sikre juridisk gyldighed af aftale og dokumentation af disse.
 • Forhold vedr. P-kælder og varmekælder skal også tages op på møde med T2.
Nye målere, aflæsning
ISTA kommer og læser varme af i lejlighederne, da målerne ikke kan fjernaflæses/manuel aflæsning er ikke mulig. Dette skal meldes ud til andelshaverne i form af et opslag inden aflæsningen. Trine laver opslag og sørger for ophængning.

Refinansiering af lån der udløber 2018
Kirsten skal inviteres til næste bestyrelsesmøde, så der kan tages hul på en snak om muligheder ift. refinansiering af lån.

IT og YouSee
 • IT: Flere andelshavere har problemer med langsomt netværk. Man skal henvende sig direkte til Jacob, som så vil undersøge det – ofte er det ens eget privat udstyr, fx router, der er noget galt med
 • YouSee: Hvis nogen har problemer med at genindlæse manglende kanaler, skal man indtaste det rigtige netværks-id: 100
Oplysninger til Nordea
Bestyrelsens underskrifter og dokumentation/identifikation blev indsamlet til Nordea

Generalforsamling
Følgende mulige datoer blev foreslået: d. 14., 15, eller 28. april

Evt.
 • Der er bestilt nye ventiler til kælderen, de eksisterende drypper.
 • Der mangler lys i P-kælderen – Ken tjekker det.