torsdag den 7. maj 2015

Referat fra bestyrelsmøde d. 3. marts 2015

Til stede:
Lis, Eva, Ole, Peter, Ken, Tom, Connie, Jakob


Fælleslokale
 • Forbrug af energi skal indgå i regnskabet for fælleslokalet
 • EL: aflæses af Tom
 • Varme: Der skal etableres en måler – indtil da beregnes 80 Kwh/m²/år
 • Dokument som beskriver metode sendes til Kirstein
P-kælder
 • Bestyrelsen i T1 ønsker ikke at parkeringskælderen bruges til cykelparkering. Vedtægterne indeholder bestemmelse om, at kælderen kun er for indregistrerede køretøjer.
T1 og T2 fællesmøde
 • Mulighederne for at T1 overtager regnskab og dermed samtlige indtægter og udgifter for parkeringskælderen undersøges. Fordeling af disponeringsret på hhv. 22 og 8 pladser fastholdes 
Varme aflæsning (Peter)
 • Varme: Max kommer rundt for at foretage indregulering
 • Ventiler: Max kommer med pris og alternativ leverandør skal undersøges
 • Varmecentral: Armatec skal kontaktes med henblik på serviceaftale  
Regnskab
 • Kvartalsregnskab skal på dagsorden til bestyrelsesmøderne, når det er modtaget fra administrator - forventeligt i marts (årsregnskab), maj (1. kvartal), august (2.kvartal) og november (3. kvartal) 
 • Bestyrelsen henstiller til, at boligafgiften ikke sættes op for 2015, med henvisning til et regnskab som forventet for 2014.
Faldstamme (Tom)
 • Lyngholm spuler vores faldstammer. I samme ombæring indhentes tilbud, så hver enkelt lejlighed kan få spulet afløb fra hhv. køkken og bad indtil faldstamme (egenbetaling). Der informeres på generalforsamling.
 • Tilmeldingsliste i hver opgang
Indkørsel ved Trøjborggade 7 (Tom)
 • For at beskytte beplantningen ved Trøjborggade 7 kan der sættes en stolpe på hjørnet ved fortovet. Pris undersøges 

mandag den 4. maj 2015

Høringsvar i forbindelse med nabohøring

Se høringssvar fra advokat Carsten Kirstein
Se udtalelse fra bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmøde d. 14. april 2015

Tilstede var: Trine Rasander, Ole Olsen, Ken Kastrup Nielsen, Tom H. A. Brinckmann, Michael Vestergaard, Mikkel Stavnsbo, Connie Britt Jacobsen, Lis Olander
Fraværende: Eva Andersen, Jacob Platz, Peter Sørensen, Rikke Erichsen
Referater:
De manglende referater fra 3. marts 2015 og referat fra møde med T2. Ken samler op på disse.
Måler:
Bestyrelsen besluttede at der nu må en advokat på denne sag, så vi kommer videre enten med nye måler eller som det har været tale om skal softwaret konfigureres til Kamstrup måler. Ken prøver at samle papirerne til advokaten.
Nabo Høring:
En enig bestyrelse besluttede at få advokat Carsten Kirstein til at udfærdige svaret til Kommunen. Vi har indsamlet alle de indvendinger beboerne og bestyrelsen havde og det er sendt til advokaten. Der er særlig lagt vægt på de forringede lysforhold det bliver for Amerikavej 24 og Trøjborggade 7, samt hele den trafikale situation der allerede er og som ikke bliver mindre med det nye byggeri.
Rensning af div. rør:
Der er indhentet tilbud på rensning af vores faldstemmer i de 5 opgange. Bestyrelsen besluttede at få de to der er i hver opgang renset. Samtidig blev der indhentet tilbud på rensning af afløb fra badeværelse til hovedafløb samt fra køkkenvask til hovedafløb. Hvis beboerne vil have det renset ved samme lejlighed kan det gøres for kr.300,00 + moms pr. lejlighed, som man selv skal betale. Vi indhentede tilbuddet fordi vi ved flere beboer har, måtte betale kr. 1500,00 -2000,00 for at få det ordnet. Der vil komme nærmere besked til alle om tidspunktet og hvordan det skal betales.
Generalforsamling 23. april 2015:
Lis og Michael køber ind. Medarbejder, suppleanter og bestyrelse møder kl.18.30.
Gårdlaug:
Se opslag om gårdlaugets generalforsamling
Eventuelt:
Referater skal sendes til administrator   vn@advokatkirstein.Dk

/Referent Lis Olander

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. februar 2015

Til stede: Lis, Eva, Ole, Michael, Tom, Trine, Jakob, Peter, Kirsten, Rikke (referent)

Kirstens anbefalinger vedr. foreningens lån
Kirsten deltog på mødet til en snak om foreningens lån. Kirsten anbefaler, at vi venter indtil swaplånet udløber i 2018 med at foretage evt. ændringer på lånene, for lige nu hvor renten er lav og værdien af swappen er negativ, kan det slet ikke betale sig. Kirsten holder løbende øje med situationen og vil rejse flaget overfor bestyrelsen, når det evt. bliver aktuelt at omlægge lånet eller indfri swappen.


Møde med T2
T2 beder om et møde til afklaring af diverse økonomiske mellemværender i forbindelse med fælleslokale, parkeringskælder etc.. Lis, Michael, Jakob og Ken aftaler et møde hurtigst muligt.
Derudover har T2 problemer med varme i den opgang der ligger længst væk fra vores fælles varmecentral. Vi tager initiativ til at få en ekspert ud at se på problemet.


Ansvarlige for lys
Der har været problemer med manglende lys i kælderlokalerne. Opgaverne med at skfite pærer blev uddelt til de relevante kontaktpersoner.


KloakTom har talt med kloakmesteren. Der er problemer ud for nr. 7, hvor kloakken åbenbart ”dykker” eller ligger for langt nede i forhold til at komme af med vandet. Kloakmesteren anbefaler at videofilme i kloakken for at afsløre evt. probelmer eller alternativt at forsøge at holde problemet nede ved at spule to gange om året, så der ikke samler sig skidt der hvor kloakken ”dykker”. Vi går videre med dette, fremfor at forsøge at filme og evt. løfte kloakken.

Ventiler og målere
Peter er stadig i dialog vedr. nye ventiler.
Kamstrup kommer og stiller en måler op for at se om det virker, det afventer vi. Finder de ikke en løsning i løbet af februar, går vi via advokat.


Evt.
Der er oprettet konto til fælleslokalet. Fælleskalenderen er blevet lukket, så hvis man har booket lokalet, må man gerne lige melde ind til Trine med dato for bookningen. Trine vil også sætte et opslag herom i alle opgange.