fredag den 27. maj 2016

Opdateret

Listen over bestyrelsesmedlemmer og kontaktpersoner er blevet opdateret. se listen her.

Link til oversigt

mandag den 23. maj 2016

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. april 2016


Tilstede
 • Lis
 • Ole
 • Eva
 • Ken
 • Jakob
 • Trine
YouSee
Der er kommet tilbud på at beboerne fremover kan leje en tv-boks for 30 Kr. om måneden, hvis Foreningen forlænger aftalen om driftsforsyning med 24 mdr. Bestyrelsen besluttede at forlænge aftalen, og de enkelte andelshavere kan derfor kontakte Yousee direkte hvis de ønsker tilbuddet på boksen.
 
Klage over skiftende vand temperaturer
Der er indgivet en klage over at vandtemperaturen er skiftende.
Bestyrelsen har tidligere fået oplyst af VVS at varmecentralen generelt er højt belastet. Foreningen deler varmecentral med T2 og Netto, hvorfor en afklaring af problemet skal løses i fællesskab med dem.
 
Målere
Alle målere er nu skiftet og aflæses korrekt når de aflæses direkte. der mangler at blive testet om alle målere kan fjern aflæses.
 
IT og TDC
Vores Internet aftale med TDC løber til 2017.
Da omkostningerne til abonnementet ikke bliver dækket af betalingerne, har bestyrelsen vedtaget at Internet bidraget hæves til 60 Kr. månedligt. pr. 1. juni.
 
Ventilation & udsugning
Det er besluttet at få renset ventilationen, og tegnet en serviaftale på anlægget.
 
Materialer fra Advokat
Der afventes udtalelse fra advokaten.
 
Klage over elektrisk port
Problemet er undersøgt og der kan ikke findes fejl. hvis problemet kommer igen kontakter Tom de relevante leverandører.
 
Gårdlauget
Bestyrelsen skal vælge en repræsentant til gårdlaugets bestyrelse for vores Andelsforening. Andelshavere der er interesseret i at stille op bedes kontakte bestyrelsen. Der er generalforsamling i gårdlauget den 26. april.
 
Generalforsamling
Der er ikke modtaget forslag fra beboerne.
 
Evt.
Der er trappesten, der skal skiftes. Det ligger indenfor gårdlauget. Lis kontakter formanden for gårdlauget for at det bliver ordnet.
 

torsdag den 19. maj 2016

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. maj 2016

Til stede:  
Kristina, Ole, Ken, Thomas, Rikke (referent)

Kort gennemgang af økonomi og drift
Regnskabet er som forventet.

Evaluering af indsigelse af tilbygning
Vi kan konstatere, at indsigelsen har medført et afslag, men at dette selvfølgelig kan følges op af en klage eller en ansøgning om ændring i lokalplanen. Bestyrelsen vil sørge for løbende at holde øje med sagen.
 
Rensning af udsugning
Rensningen gennemføres i maj over tre dage. Der vil blive informeret og varslet herom ca. to uger inden. Rensningen kræver adgang til alle lejligheder og det vil derfor blive arrangeret at man kan aflevere sine nøgler til et bestyrelsesmedlem, hvis man ikke kan være hjemme.
 
Afklaring af aftaler mellem T1 og T2.
Vores administrator er pt. ved at afslutte sin undersøgelse vedrørende ejerforhold omkring fælleslokale og p-kælder og mangler kun nogle enkelte oplysninger. Kristina, Ken og Ole vil snarest tage et møde med administrator omkring de sidste afklaringer og det videre forløb med henblik på at få aftalt en fremtidig løsning.
 
Opgaver og aktiviteter i næste bestyrelsesår
Følgende opgaver og aktiviteter er foreløbig på programmet for det kommende år:
 • IT
 • Udskiftning af pærer – skal uddelegeres til ansvarlige pr. opgang
 • Opdatering af listen over opgaver i bestyrelsen
 • Velkomstfolder til nye andelshavere
 • Vurderingsmand og godkendelse af forbedringer i lejligheder: Det skal afklares med administrator, hvordan vi forholder os til dette spørgsmål fremadrettet.
Indstilling til Gårdlaug
Tim og Ole stiller op. Benedicte vil også gerne biddrage. Ole og Benedicte er med i bestyrelsen og Tim er suppleant. Der er referat på vej fra generalforsamlingen.
 
Evt.
 • Airbnb: Der er mistanke om, at der fortsat udlejes lejligheder gennem airbnb. Vi har tidligere afklaret, at lejligheder ikke må fremlejes på denne måde. I det aktuelle tilfælde, vil vi tage kontakt til administrator, som kan håndtere sagen overfor pågældende andelshaver.
 • Varmecentral: Vi kigger på muligheden for at få lavet en fast serviceaftale i samarbejde med T2.
  

søndag den 1. maj 2016

Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. marts 2016

Til stede:  
Lis, Ole, Ken, Trine, Tom, Michael, Rikke (referent)

Forsikringssag
Der er opstået lugtgener i en lejlighed i nr. 14. Der er foretaget måling af lugten og det er udelukket at der kan være tale om rotter. Sandsynligvis skyldes det at ventilatoren på badeværelset suger for kraftigt og dermed ”trækker lugt fra rørene”. Lis og Michael vil tage fat i det VVS-firma der har lavet ventilationen i vores ejendom, så de kan gennemgå udsugningen i bad og køkkener.

Ejerforhold ml. T1 og T2
Vores administrator arbejder fortsat på denne sag.

Fastnettelefon i elevatorer samt IT
 • Sagen vedr. abonnement for telefon i vores elevatorer er nu undersøgt til bunds og dokumenteret. Vedr. OTIS’s tilbud om fastnettelefoni, så er besparelsen så minimal at bestyrelsen besluttede at fortsætte med abonnement ved TDC.
 • I forhold til IT, så undersøger T2 sagen med bistand fra os (T1).
Regning fra NJORD
Bestyrelsen har modtaget en regning fra NJORD pga. ulovlig streaming fra en IP-adresse i foreningen. Bestyrelsen har besluttet ikke at betale regningen, da det ikke kan påvises hvem der har foretaget streamingen. Ken skriver tilbage til NJORD, at vi er en andelsforening og at de må henvende sig direkte til den der har streamet.

Målere
Alle målere er nu ok og kan fjernaflæses.

Gårdlauget
Mikkel, som var vores medlem i gårdlauget, er flyttet fra foreningen, så vi har pt. ikke en repræsentant i gårdlauget. Ole vil stille op til næste valg, som er d. 26/4.

Eventuelt
 • Pladen der er sat op på fodpanelet i forbindelse med handicapservice på døren i nr. 7. vil blive fjernet.
 • Den elektriske portåbner ud til hjørnet Amerikavej/Trøjborggade skal laves (en fase skal udskiftes), da den bruger for meget strøm.
 

tirsdag den 29. marts 2016

Listen over bestyrelsesmedlemmer og kontaktpersoner er opdateret

Se listen her

Referat fra bestyrelsesmøde d. 2. februar 2016

Tilstede var: Lis, Ole, Ken, Michael, Trine og Connie (referent)
1. Når bestyrelsesmedlemmer sender mails til instanser, advokat m.m. skal der sættes CC til resten af bestyrelsen.

2. Nabohøringen: Advokaten fortsætter med indsigelserne fra sidst samt de nye han har fået.

3. Ang. Fastnet telefon til elevator undersøger Lis , OTIS.

4. Lys ved udgangen til gården ved nr. 24. Ole sørger for det bliver ordnet.

5. Fælleslokalet. Ordensreglerne revideres så det fremgår tydeligt, at rygning ikke er tilladt i lokalet. Endvidere vil der fremover når lokalet bookes blive vedhæftet et brev, hvor det fremover, hvornår der skal betales m.m. Dette hænges op i alle opgange. Inden depositummet afleveres tilbage går Trine, Eva, Connie ned og tjekker om alt er ok, og herefter afleveres depositummet tilbage.

6. Gårdlauget : der er generalforsamling den 26. april kl.19. Vi vil gerne have en repræsentant ind i gårdlauget, og det er vigtigt at møde op.

7. evt. Lejligheden Amerikavej 24 1. sal th. er solgt og overtages senest den 15/3

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. januar 2016


Til stede:                     
Lis, Ole, Eva, Ken, Trine, Jakob, Tom, Michael, Rikke (referent)

Møde ml. T1 og T2
Der er aftalt møde med T2 vedr. ejerforhold og gårdlaug d. 12. januar. Ole, Ken, Lis og Trine deltager.

Målere og ventiler
Fjernaflæsning af 8 målere virker stadig ikke. ISTA skal ud og aflæse disse.
Efter således endnu engang at have konstateret, at det ikke er klart hvordan målere og aflæsning af disse skal håndteres, har bestyrelsen på mødet besluttet at issues vedr. vores varmekælder fremadrettet skal håndteres af professionelle.

Opkørsel fra P-kælder
Ken har kontaktet Politiet og Teknisk Forvaltning og har endnu ikke fået noget brugbart svar på om der må opsættes spejl ved opkørslen. Bestyrelsen har derfor besluttet at melde tilbage til den andelshaver der kom med forslaget, at vedkommende selv må gå videre med sagen.

Tilbud på fastnettelefon i elevator
Jakob og Michael undersøger tilbuddet fra OTIS nærmere.

Dato for generalforsamling
Datoen er fastsat til d. 12. april.

Belysning i opgange og P-kælder
Der skal skiftes pærer påfaldende ofte i opgange og P-kælder. Lamperne bør gennemgås af en elektriker.

tirsdag den 2. februar 2016

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. november 2015

Til stede:
Lis, Ole, Eva, Tom, Mikkel, Connie, Trine, Jacob, Rikke (referent)


Møde med Kirstein og Nordea
Finansiering: Strategien er, at lægge så stor en del af lånet som muligt om til 30-årige lån med afdrag og at holde boligafgiften så lav som muligt (= gerne lavere og hvis stigning er nødvendig, da så lav som muligt). Det kan dog ikke betale sig at omlægge lån nu, da det er for dyrt at komme ud af swappen. Vi skal tættere på at swappen udløber, men vil holde øje med om renten pludselig stiger.


Nye målere og ventiler
Målere + ventiler skulle være i orden nu og der kan fjernaflæses ved næste aflæsning.Opkørsel fra P-kælder – kan der sættes spejle op?
Punktet udsættes, da Ken (som skulle undersøge sagen), ikke var til stede.Tilbud om billigere fastnet-telefoni til elevator
Mikkel undersøger gennem Otis, som servicerer elevatorerne, hvor mange numre vi har og om det kan betale sig at skifte ud.Møde med T2
Møde er planlagt til d. 12. januarGårdlaug
 • Der er lavet aftaler om re-etablering osv. med forening på Vester Fælledvej, der skal have opsat altaner inkl. der er betalt et større beløb til gårdlauget som depositum. (Til dækning af evt. skader efter arbejdet, som ikke re-etableres som aftalt)
 • Gårdlauget er i gang med at se på reglerne for ophold i gården. Mikkel deler de punkter der skal drøftes med resten af bestyrelsen, så vi samlet kan give input til det videre arbejde med reglerne.